صفحه اصلیفروشندگاندرج بنر ویژهبازاریابیفروشگاه تماس با مادرباره ماسایتهای ایرانیاخبار و مقالاتایستگاه آگهیتالار گفتگومجوزها
Skip Navigation Links
آموزشExpand <font Style='font-weight: 0; font-size: 9pt' color='black'>آموزش</font>
ارتباطExpand <font Style='font-weight: 0; font-size: 9pt' color='black'>ارتباط</font>
کامپيوترExpand <font Style='font-weight: 0; font-size: 9pt' color='black'>کامپيوتر</font>
بهداشتExpand <font Style='font-weight: 0; font-size: 9pt' color='black'>بهداشت</font>
اتومبيلExpand <font Style='font-weight: 0; font-size: 9pt' color='black'>اتومبيل</font>
لوازمExpand <font Style='font-weight: 0; font-size: 9pt' color='black'>لوازم</font>
خدماتExpand <font Style='font-weight: 0; font-size: 9pt' color='black'>خدمات</font>
بازارکارExpand <font Style='font-weight: 0; font-size: 9pt' color='black'>بازارکار</font>
صنعتExpand <font Style='font-weight: 0; font-size: 9pt' color='black'>صنعت</font>
املاکExpand <font Style='font-weight: 0; font-size: 9pt' color='black'>املاک</font>
آرايشي بهداشتيExpand <font Style='font-weight: 0; font-size: 9pt' color='black'>آرايشي بهداشتي</font>

طراحی ماشین های الکتریکی

طراحی ماشین های الکتریکی

2259

وضعیت:

نمودار قیمت قیمت: 210,000 ریال

روش ارسال: از طریق پست


مبدإ ارسال: برازجان
خرید

معرفی محصول:

معادلات خروجی
معادله خروجی ماشین های dc
معادله ی خروجی ماشین های ac
عوامل مؤثر در اندازه ماشین های دوار
سرعت
بارگذاری مغناطیسی ویژه
چگالی شار ماکزیمم
جریان مغناطیس کنندگی
تلفات هسته
بارگذاری الکتریکی ویژه
طراحی مسی و آهنی
تغییر خروجی و تلفات با توجه به ابعاد ماشین
تفکیک D و L
قاب های استاندارد
ظرفیت های استاندارد شده
فلزات غیر بلورین
جمع بندی
مس و آلیاژهای آن
آلیاژهای مس
آلومینیوم
مواد عایقی
عایق مخصوص هادی
عایق شیار
کاغذهای عایقی
مواد آهن ربای دائم
خواص مغناطیسی
خواص حرارتی
طراحی ماشین های جریان مستقیم
جزئیات ساختاری
استاتور ماشین dc
سیم پیچ های میدان
موتورهای آهن ربای دائم
آرمیچر
سیم پیچی آرمیچر
کموتاتور
لوازم جاروبک
محاسبات طراحی
بارگذاری الکتریکی
تعداد قطب ها
طول و قطر آرمیچر
سیم بندی آرمیچر
شیارهای آرمیچر
کموتاتور و جاروبک ها
ابعاد یوغ و قطب
طراحی سیم بندی میدان
میدان سری
قطب های کمکی
تلفات و راندمان
تلفات اتصال جاروبک
تلفات هسته
تلفات مسی میدان کموتاسیون
تلفات مسی میدان کموتاسیون
تلفات اصطکاک جاروبک
برای جاروبک های کربنی و گرافیتی
برای جاروبک های گرافیت کربنی :
تلفات بادخوری و اصطکاک یاتاقان
مثالی از یک طراحی
ابعاد اصلی
طراحی آرمیچر
فاصله هوایی و آمپر دورهای قطب
طراحی سیم پیچ میدان و قطب
طراحی قطب های کموتاسیون
تلفات و راندمان
تلفات مسی
تلفات هسته
تلفات اصطکاک جاروبک
راندمان
موتورهای dc بدون جاروبک
انواع مواد از نظر مغناطیسی
مواد آهنربای دائم
خواص مغناطیسی
موتور
حسگرهای موقعیت
حسگرهای نوری
حسگرهای رلوکتانسی
حسگرهای میدان مغناطیسی
حسگرهای خازنی
حسگرهای نیروی ضد محرکه
مقایسه بین روش های تعیین موقعیت روتور
رمزگشای کموتاسیون
عناصر کلیدزنی
طراحی ترانسفورماتور
1 . تفاوت طراحی ترانسفورماتور توزیع و قدرت
2. ترانسفورماتور قدرت
ساخت ترانسفورماتور
مقدمه ای بر طراحی
معادلات طراحی
معادلات ولت بر دور
معادله خروجی ترانسفورماتور تکفاز
ضریب پنجره
انتخاب مقدار بار گذاری الکتریکی ویژه
طراحی سیم پیچی
انواع سیم پیچی
عایق های سیم پیچی های ترانسفورماتور
سطح مقطع هادی
طراحی سیم پیچی فشار قوی
سطح مقطع هادی :
انتخاب هادی با سطح مقطع دایره
جریان بی باری
تلفات بی باری
تلفات مسی
بهره
امپدانس
تنظیم ولتاژ
انواع سیم پیچی های ترانسفورماتور و موارد کاربرد
جریان بی باری
تلفات بی باری
تلفات مسی
بهره
امپدانس
تنظیم ولتاژ
گرما و خنک سازی
افزایش دما
نامگذاری محفظه ها
روش های خنک سازی ماشین های الکتریکی
خنک سازی و روش های آن
انتقال حرارت از طریق هدایت
مدل های انتقال حرارت
مدل های پارامتر فشرده
مدل های مبتنی بر حل عددی میدان
حل مسائل انتقال حرارت
داده های انتقال حرارت
ضریب هدایت حرارتی مواد جامد

معادلات خروجی
معادله خروجی ماشین های dc
معادله ی خروجی ماشین های ac
عوامل مؤثر در اندازه ماشین های دوار
سرعت
بارگذاری مغناطیسی ویژه
چگالی شار ماکزیمم
جریان مغناطیس کنندگی
تلفات هسته
بارگذاری الکتریکی ویژه
طراحی مسی و آهنی
تغییر خروجی و تلفات با توجه به ابعاد ماشین
تفکیک D و L
قاب های استاندارد
ظرفیت های استاندارد شده
فلزات غیر بلورین
جمع بندی
مس و آلیاژهای آن
آلیاژهای مس
آلومینیوم
مواد عایقی
عایق مخصوص هادی
عایق شیار
کاغذهای عایقی
مواد آهن ربای دائم
خواص مغناطیسی
خواص حرارتی
طراحی ماشین های جریان مستقیم
جزئیات ساختاری
استاتور ماشین dc
سیم پیچ های میدان
موتورهای آهن ربای دائم
آرمیچر
سیم پیچی آرمیچر
کموتاتور
لوازم جاروبک
محاسبات طراحی
بارگذاری الکتریکی
تعداد قطب ها
طول و قطر آرمیچر
سیم بندی آرمیچر
شیارهای آرمیچر
کموتاتور و جاروبک ها
ابعاد یوغ و قطب
طراحی سیم بندی میدان
میدان سری
قطب های کمکی
تلفات و راندمان
تلفات اتصال جاروبک
تلفات هسته
تلفات مسی میدان کموتاسیون
تلفات مسی میدان کموتاسیون
تلفات اصطکاک جاروبک
برای جاروبک های کربنی و گرافیتی
برای جاروبک های گرافیت کربنی :
تلفات بادخوری و اصطکاک یاتاقان
مثالی از یک طراحی
ابعاد اصلی
طراحی آرمیچر
فاصله هوایی و آمپر دورهای قطب
طراحی سیم پیچ میدان و قطب
طراحی قطب های کموتاسیون
تلفات و راندمان
تلفات مسی
تلفات هسته
تلفات اصطکاک جاروبک
راندمان
موتورهای dc بدون جاروبک
انواع مواد از نظر مغناطیسی
مواد آهنربای دائم
خواص مغناطیسی
موتور
حسگرهای موقعیت
حسگرهای نوری
حسگرهای رلوکتانسی
حسگرهای میدان مغناطیسی
حسگرهای خازنی
حسگرهای نیروی ضد محرکه
مقایسه بین روش های تعیین موقعیت روتور
رمزگشای کموتاسیون
عناصر کلیدزنی
طراحی ترانسفورماتور
1 . تفاوت طراحی ترانسفورماتور توزیع و قدرت
2. ترانسفورماتور قدرت
ساخت ترانسفورماتور
مقدمه ای بر طراحی
معادلات طراحی
معادلات ولت بر دور
معادله خروجی ترانسفورماتور تکفاز
ضریب پنجره
انتخاب مقدار بار گذاری الکتریکی ویژه
طراحی سیم پیچی
انواع سیم پیچی
عایق های سیم پیچی های ترانسفورماتور
سطح مقطع هادی
طراحی سیم پیچی فشار قوی
سطح مقطع هادی :
انتخاب هادی با سطح مقطع دایره
جریان بی باری
تلفات بی باری
تلفات مسی
بهره
امپدانس
تنظیم ولتاژ
انواع سیم پیچی های ترانسفورماتور و موارد کاربرد
جریان بی باری
تلفات بی باری
تلفات مسی
بهره
امپدانس
تنظیم ولتاژ
گرما و خنک سازی
افزایش دما
نامگذاری محفظه ها
روش های خنک سازی ماشین های الکتریکی
خنک سازی و روش های آن
انتقال حرارت از طریق هدایت
مدل های انتقال حرارت
مدل های پارامتر فشرده
مدل های مبتنی بر حل عددی میدان
حل مسائل انتقال حرارت
داده های انتقال حرارت
ضریب هدایت حرارتی مواد جامد

معادلات خروجی
معادله خروجی ماشین های dc
معادله ی خروجی ماشین های ac
عوامل مؤثر در اندازه ماشین های دوار
سرعت
بارگذاری مغناطیسی ویژه
چگالی شار ماکزیمم
جریان مغناطیس کنندگی
تلفات هسته
بارگذاری الکتریکی ویژه
طراحی مسی و آهنی
تغییر خروجی و تلفات با توجه به ابعاد ماشین
تفکیک D و L
قاب های استاندارد
ظرفیت های استاندارد شده
فلزات غیر بلورین
جمع بندی
مس و آلیاژهای آن
آلیاژهای مس
آلومینیوم
مواد عایقی
عایق مخصوص هادی
عایق شیار
کاغذهای عایقی
مواد آهن ربای دائم
خواص مغناطیسی
خواص حرارتی
طراحی ماشین های جریان مستقیم
جزئیات ساختاری
استاتور ماشین dc
سیم پیچ های میدان
موتورهای آهن ربای دائم
آرمیچر
سیم پیچی آرمیچر
کموتاتور
لوازم جاروبک
محاسبات طراحی
بارگذاری الکتریکی
تعداد قطب ها
طول و قطر آرمیچر
سیم بندی آرمیچر
شیارهای آرمیچر
کموتاتور و جاروبک ها
ابعاد یوغ و قطب
طراحی سیم بندی میدان
میدان سری
قطب های کمکی
تلفات و راندمان
تلفات اتصال جاروبک
تلفات هسته
تلفات مسی میدان کموتاسیون
تلفات مسی میدان کموتاسیون
تلفات اصطکاک جاروبک
برای جاروبک های کربنی و گرافیتی
برای جاروبک های گرافیت کربنی :
تلفات بادخوری و اصطکاک یاتاقان
مثالی از یک طراحی
ابعاد اصلی
طراحی آرمیچر
فاصله هوایی و آمپر دورهای قطب
طراحی سیم پیچ میدان و قطب
طراحی قطب های کموتاسیون
تلفات و راندمان
تلفات مسی
تلفات هسته
تلفات اصطکاک جاروبک
راندمان
موتورهای dc بدون جاروبک
انواع مواد از نظر مغناطیسی
مواد آهنربای دائم
خواص مغناطیسی
موتور
حسگرهای موقعیت
حسگرهای نوری
حسگرهای رلوکتانسی
حسگرهای میدان مغناطیسی
حسگرهای خازنی
حسگرهای نیروی ضد محرکه
مقایسه بین روش های تعیین موقعیت روتور
رمزگشای کموتاسیون
عناصر کلیدزنی
طراحی ترانسفورماتور
1 . تفاوت طراحی ترانسفورماتور توزیع و قدرت
2. ترانسفورماتور قدرت
ساخت ترانسفورماتور
مقدمه ای بر طراحی
معادلات طراحی
معادلات ولت بر دور
معادله خروجی ترانسفورماتور تکفاز
ضریب پنجره
انتخاب مقدار بار گذاری الکتریکی ویژه
طراحی سیم پیچی
انواع سیم پیچی
عایق های سیم پیچی های ترانسفورماتور
سطح مقطع هادی
طراحی سیم پیچی فشار قوی
سطح مقطع هادی :
انتخاب هادی با سطح مقطع دایره
جریان بی باری
تلفات بی باری
تلفات مسی
بهره
امپدانس
تنظیم ولتاژ
انواع سیم پیچی های ترانسفورماتور و موارد کاربرد
جریان بی باری
تلفات بی باری
تلفات مسی
بهره
امپدانس
تنظیم ولتاژ
گرما و خنک سازی
افزایش دما
نامگذاری محفظه ها
روش های خنک سازی ماشین های الکتریکی
خنک سازی و روش های آن
انتقال حرارت از طریق هدایت
مدل های انتقال حرارت
مدل های پارامتر فشرده
مدل های مبتنی بر حل عددی میدان
حل مسائل انتقال حرارت
داده های انتقال حرارت
ضریب هدایت حرارتی مواد جامد

معادلات خروجی
معادله خروجی ماشین های dc
معادله ی خروجی ماشین های ac
عوامل مؤثر در اندازه ماشین های دوار سرعت
بارگذاری مغناطیسی ویژه
چگالی شار ماکزیمم
جریان مغناطیس کنندگی

 


طراحی ماشین های الکتریکی      طراحی ماشین های الکتریکی      طراحی ماشین های الکتریکی


طراحی ماشین های الکتریکی
 تاریخ ثبت: 1393/7/29    تاریخ به روزرسانی: 1393/7/29
قیمت: 210,000 ریال
بازديد: 2,052
فروشنده: اطلس

اینجانب حميد مشهدي زاده فروشنده این محصول می باشم. پس از ثبت سفارش، به اطلاعات تماس من دسترسی خواهید داشت و پاسخگوی سوالات شما خواهم بود.سفارش محصول            سوال از فروشنده


نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

شما می توانید درباره طراحی ماشین های الکتریکی نظر دهید:

نام و نام خانوادگی:

متن تصویر مقابل

 


کلمات کلیدی: طراحی ماشین های الکتریکی
اشتراک گذاری این مطلب در لینکدین   اشتراک گذاری این مطلب در فیس بوک   اشتراک گذاری این مطلب در تویتر   اشتراک گذاری این مطلب در کلوب   اشتراک گذاری این مطلب در گوگل بوک مارک   اشتراک گذاری این مطلب در یاهو   اشتراک گذاری این مطلب در گوگل پلاس وان   ارسال این مطلب به ایمیل دوستان   محبوب کن - فیس نما

 

 


تبليغ ...

تبليغ ...