البرزسل
Skip Navigation Links
طراحی یک سیستم انبارداری

طراحی یک سیستم انبارداری

لطفا رای دهید (0 رای)
روش دریافت: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 13,000 تومان

معرفی محصول:
مقدمه:
تعریف انبار:
جایگاه انبار:
اهداف و وظایف انبارها:
انواع انبارها:
انواع موجودی‌های انبارها:
سیستم انبارداری و مزیت‌های آن:
وظایف انباردار:
وظایف رئیس یا متصدی انبار:
انتظارات مدیریت یک مؤسسه از سیستم کنترل انبارها:
طراحی و برنامه‌ریزی تأمین کالا:
طبقه‌بندی
تعریف طبقه‌بندی و نکات مهم در اجرای آن:
عوامل مؤثر در انتخاب سیستم و شیوه طبقه‌بندی:
انواع طبقه‌بندی کردن کالاها:
تعریف و فواید کدگذاری:
انواع روش‌های کدگذاری:
برای دستیابی به شماره جنس در دفترچه راهنمای اقلام باید اقدامات زیر را به عمل آورد:
سیستم Mesc:
فهرست گروه‌های طبقه‌بندی و کدگذاری کالاها
تعریف سیستم اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن:
بخش‌های درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها:
اهم مراحل سیستم تدارکات مواد و غیره:
سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش کامپیوتر در آن:
ـ انبار کرده به ترتیب شماره یا حروف با در نظر گرفتن حداکثر موجودی:
ـ انبار کردن به تریب شماره یا حروف (با در نظر گرفتن حداقل موجودی):
نکات مهم در چیدن اجناس در انبار:
بازده اقتصادی در حمل و نقل انبارها:
انواع عمده وسائل حمل و نقل انبارها:
کنترل انبار:
انبارگردانی و شمارش موجودی‌ها دارای مزایایی به شرح زیر می‌باشد:
سیستم ارزیابی ادواری موجودی‌ها (Periodic Inventory System):
سیستم ارزیابی موجودی‌ها (Perpetual Inventory):
مزیت‌ها و معایب روش FIFO:
مزایا و معایب LIFO:
مزایا و معایب میانگین موزون و متحرک:
حفاظت و ایمنی انبارها:
برنامه‌ریزی و کنترل موجودی‌ها
مواضع مختلف بخش‌ها و گروه‌های دورن سازمان نسبت به حجم موجودی‌ها:
انواع مدل‌های کنترل موجودی:
ـ نحوه محاسبه عملی هر یک از اقلام فرمول EIQ در موسسات:
مدل‌های کنترل موجودی د رحالـــت ریسک:
تصمیم‌گیری در این شرایط ( ریسک ) به سه دسته عمده تقسیم می‌شود:
مهمترین مدل‌های این مورد دو مدل است اول مدل فصلی (Single
سیستم‌های مختلف سفارش‌دهی:
مقدار موجودی انبار یا سفارش شده ـ مقدار کل مورد نیاز = مقدار قابل سفارش
اما در زیر به بخش‌های خدماتی موجود در یک مجتمع بزرگ انبار اشاره می‌شود:
خرید متمرکز و یا غیر متمرکز:
خرید معمولاَ به صورت متمرکز به عمل می‌آید چرا که فواید زیر از آن ناشی می‌شود:
منابع اطلاعاتی برون سازمانی تدارکات:
سیاست خرید و اتخاذ قیمت:
اهداف:
خصوصیت مذاکره کننده ماهر:
قدرت چانه زدن خریدار معمولاً بستگی به سه عامل اساسی زیر دارد:
قراردادهای خرید و مفاد قراردادها:
مفاد قرارداد:
مندرجات (P/I):
فرم های انبارداری
فرم رسید انبار
فرم درخواست کالا از انبار
فرم درخواست خرید
کاردکـس
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه:
تعریف انبار:
جایگاه انبار:
اهداف و وظایف انبارها:
انواع انبارها:
انواع موجودی‌های انبارها:
سیستم انبارداری و مزیت‌های آن:
وظایف انباردار:
وظایف رئیس یا متصدی انبار:
انتظارات مدیریت یک مؤسسه از سیستم کنترل انبارها:
طراحی و برنامه‌ریزی تأمین کالا:
طبقه‌بندی
تعریف طبقه‌بندی و نکات مهم در اجرای آن:
عوامل مؤثر در انتخاب سیستم و شیوه طبقه‌بندی:
انواع طبقه‌بندی کردن کالاها:
تعریف و فواید کدگذاری:
انواع روش‌های کدگذاری:
برای دستیابی به شماره جنس در دفترچه راهنمای اقلام باید اقدامات زیر را به عمل آورد:
سیستم Mesc:
فهرست گروه‌های طبقه‌بندی و کدگذاری کالاها
تعریف سیستم اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن:
بخش‌های درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها:
اهم مراحل سیستم تدارکات مواد و غیره:
سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش کامپیوتر در آن:
ـ انبار کرده به ترتیب شماره یا حروف با در نظر گرفتن حداکثر موجودی:
ـ انبار کردن به تریب شماره یا حروف (با در نظر گرفتن حداقل موجودی):
نکات مهم در چیدن اجناس در انبار:
بازده اقتصادی در حمل و نقل انبارها:
انواع عمده وسائل حمل و نقل انبارها:
کنترل انبار:
انبارگردانی و شمارش موجودی‌ها دارای مزایایی به شرح زیر می‌باشد:
سیستم ارزیابی ادواری موجودی‌ها (Periodic Inventory System):
سیستم ارزیابی موجودی‌ها (Perpetual Inventory):
مزیت‌ها و معایب روش FIFO:
مزایا و معایب LIFO:
مزایا و معایب میانگین موزون و متحرک:
حفاظت و ایمنی انبارها:
برنامه‌ریزی و کنترل موجودی‌ها
مواضع مختلف بخش‌ها و گروه‌های دورن سازمان نسبت به حجم موجودی‌ها:
انواع مدل‌های کنترل موجودی:
ـ نحوه محاسبه عملی هر یک از اقلام فرمول EIQ در موسسات:
مدل‌های کنترل موجودی د رحالـــت ریسک:
تصمیم‌گیری در این شرایط ( ریسک ) به سه دسته عمده تقسیم می‌شود:
مهمترین مدل‌های این مورد دو مدل است اول مدل فصلی (Single
سیستم‌های مختلف سفارش‌دهی:
مقدار موجودی انبار یا سفارش شده ـ مقدار کل مورد نیاز = مقدار قابل سفارش
اما در زیر به بخش‌های خدماتی موجود در یک مجتمع بزرگ انبار اشاره می‌شود:
خرید متمرکز و یا غیر متمرکز:
خرید معمولاَ به صورت متمرکز به عمل می‌آید چرا که فواید زیر از آن ناشی می‌شود:
منابع اطلاعاتی برون سازمانی تدارکات:
سیاست خرید و اتخاذ قیمت:
اهداف:
خصوصیت مذاکره کننده ماهر:
قدرت چانه زدن خریدار معمولاً بستگی به سه عامل اساسی زیر دارد:
قراردادهای خرید و مفاد قراردادها:
مفاد قرارداد:
مندرجات (P/I):
فرم های انبارداری
فرم رسید انبار
فرم درخواست کالا از انبار
فرم درخواست خرید
کاردکـس
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه:
تعریف انبار:
جایگاه انبار:
اهداف و وظایف انبارها:
انواع انبارها:
انواع موجودی‌های انبارها:
سیستم انبارداری و مزیت‌های آن:
وظایف انباردار:
وظایف رئیس یا متصدی انبار:
انتظارات مدیریت یک مؤسسه از سیستم کنترل انبارها:
طراحی و برنامه‌ریزی تأمین کالا:
طبقه‌بندی
تعریف طبقه‌بندی و نکات مهم در اجرای آن:
عوامل مؤثر در انتخاب سیستم و شیوه طبقه‌بندی:
انواع طبقه‌بندی کردن کالاها:
تعریف و فواید کدگذاری:
انواع روش‌های کدگذاری:
برای دستیابی به شماره جنس در دفترچه راهنمای اقلام باید اقدامات زیر را به عمل آورد:
سیستم Mesc:
فهرست گروه‌های طبقه‌بندی و کدگذاری کالاها
تعریف سیستم اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن:
بخش‌های درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها:
اهم مراحل سیستم تدارکات مواد و غیره:
سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش کامپیوتر در آن:
ـ انبار کرده به ترتیب شماره یا حروف با در نظر گرفتن حداکثر موجودی:
ـ انبار کردن به تریب شماره یا حروف (با در نظر گرفتن حداقل موجودی):
نکات مهم در چیدن اجناس در انبار:
بازده اقتصادی در حمل و نقل انبارها:
انواع عمده وسائل حمل و نقل انبارها:
کنترل انبار:
انبارگردانی و شمارش موجودی‌ها دارای مزایایی به شرح زیر می‌باشد:
سیستم ارزیابی ادواری موجودی‌ها (Periodic Inventory System):
سیستم ارزیابی موجودی‌ها (Perpetual Inventory):
مزیت‌ها و معایب روش FIFO:
مزایا و معایب LIFO:
مزایا و معایب میانگین موزون و متحرک:
حفاظت و ایمنی انبارها:
برنامه‌ریزی و کنترل موجودی‌ها
مواضع مختلف بخش‌ها و گروه‌های دورن سازمان نسبت به حجم موجودی‌ها:
انواع مدل‌های کنترل موجودی:
ـ نحوه محاسبه عملی هر یک از اقلام فرمول EIQ در موسسات:
مدل‌های کنترل موجودی د رحالـــت ریسک:
تصمیم‌گیری در این شرایط ( ریسک ) به سه دسته عمده تقسیم می‌شود:
مهمترین مدل‌های این مورد دو مدل است اول مدل فصلی (Single
سیستم‌های مختلف سفارش‌دهی:
مقدار موجودی انبار یا سفارش شده ـ مقدار کل مورد نیاز = مقدار قابل سفارش
اما در زیر به بخش‌های خدماتی موجود در یک مجتمع بزرگ انبار اشاره می‌شود:
خرید متمرکز و یا غیر متمرکز:
خرید معمولاَ به صورت متمرکز به عمل می‌آید چرا که فواید زیر از آن ناشی می‌شود:
منابع اطلاعاتی برون سازمانی تدارکات:
سیاست خرید و اتخاذ قیمت:
اهداف:
خصوصیت مذاکره کننده ماهر:
قدرت چانه زدن خریدار معمولاً بستگی به سه عامل اساسی زیر دارد:
قراردادهای خرید و مفاد قراردادها:
مفاد قرارداد:
مندرجات (P/I):
فرم های انبارداری
فرم رسید انبار
فرم درخواست کالا از انبار
فرم درخواست خرید
کاردکـس
فهرست منابع و مآخذ

تعریف انبار:
جایگاه انبار:
اهداف و وظایف انبارها:
انواع انبارها:
انواع موجودی‌های انبارها:
سیستم انبارداری و مزیت‌های آن:
طراحی یک سیستم انبارداری
طراحی یک سیستم انبارداری
طراحی یک سیستم انبارداری
محصول: طراحی یک سیستم انبارداری
تاریخ به روزرسانی: 1393/7/29
وزن: 200 گرم
قیمت: 13,000 تومان
فروشنده: اطلس
تلفن فروشنده: 09178712873
گفتگوی خصوصی با فروشنده
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره طراحی یک سیستم انبارداری نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: طراحی یک سیستم انبارداری
پشتیبانی: اطلس
09178712873
پشتیبانی
پشتیبانی