البرزسل
Skip Navigation Links
طراحی ماشین های الکتریکی

طراحی ماشین های الکتریکی

لطفا رای دهید (0 رای)
روش دریافت: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 21,000 تومان

معرفی محصول:
معادلات خروجی
معادله خروجی ماشین های dc
معادله ی خروجی ماشین های ac
عوامل مؤثر در اندازه ماشین های دوار
سرعت
بارگذاری مغناطیسی ویژه
چگالی شار ماکزیمم
جریان مغناطیس کنندگی
تلفات هسته
بارگذاری الکتریکی ویژه
طراحی مسی و آهنی
تغییر خروجی و تلفات با توجه به ابعاد ماشین
تفکیک D و L
قاب های استاندارد
ظرفیت های استاندارد شده
فلزات غیر بلورین
جمع بندی
مس و آلیاژهای آن
آلیاژهای مس
آلومینیوم
مواد عایقی
عایق مخصوص هادی
عایق شیار
کاغذهای عایقی
مواد آهن ربای دائم
خواص مغناطیسی
خواص حرارتی
طراحی ماشین های جریان مستقیم
جزئیات ساختاری
استاتور ماشین dc
سیم پیچ های میدان
موتورهای آهن ربای دائم
آرمیچر
سیم پیچی آرمیچر
کموتاتور
لوازم جاروبک
محاسبات طراحی
بارگذاری الکتریکی
تعداد قطب ها
طول و قطر آرمیچر
سیم بندی آرمیچر
شیارهای آرمیچر
کموتاتور و جاروبک ها
ابعاد یوغ و قطب
طراحی سیم بندی میدان
میدان سری
قطب های کمکی
تلفات و راندمان
تلفات اتصال جاروبک
تلفات هسته
تلفات مسی میدان کموتاسیون
تلفات مسی میدان کموتاسیون
تلفات اصطکاک جاروبک
برای جاروبک های کربنی و گرافیتی
برای جاروبک های گرافیت کربنی :
تلفات بادخوری و اصطکاک یاتاقان
مثالی از یک طراحی
ابعاد اصلی
طراحی آرمیچر
فاصله هوایی و آمپر دورهای قطب
طراحی سیم پیچ میدان و قطب
طراحی قطب های کموتاسیون
تلفات و راندمان
تلفات مسی
تلفات هسته
تلفات اصطکاک جاروبک
راندمان
موتورهای dc بدون جاروبک
انواع مواد از نظر مغناطیسی
مواد آهنربای دائم
خواص مغناطیسی
موتور
حسگرهای موقعیت
حسگرهای نوری
حسگرهای رلوکتانسی
حسگرهای میدان مغناطیسی
حسگرهای خازنی
حسگرهای نیروی ضد محرکه
مقایسه بین روش های تعیین موقعیت روتور
رمزگشای کموتاسیون
عناصر کلیدزنی
طراحی ترانسفورماتور
1 . تفاوت طراحی ترانسفورماتور توزیع و قدرت
2. ترانسفورماتور قدرت
ساخت ترانسفورماتور
مقدمه ای بر طراحی
معادلات طراحی
معادلات ولت بر دور
معادله خروجی ترانسفورماتور تکفاز
ضریب پنجره
انتخاب مقدار بار گذاری الکتریکی ویژه
طراحی سیم پیچی
انواع سیم پیچی
عایق های سیم پیچی های ترانسفورماتور
سطح مقطع هادی
طراحی سیم پیچی فشار قوی
سطح مقطع هادی :
انتخاب هادی با سطح مقطع دایره
جریان بی باری
تلفات بی باری
تلفات مسی
بهره
امپدانس
تنظیم ولتاژ
انواع سیم پیچی های ترانسفورماتور و موارد کاربرد
جریان بی باری
تلفات بی باری
تلفات مسی
بهره
امپدانس
تنظیم ولتاژ
گرما و خنک سازی
افزایش دما
نامگذاری محفظه ها
روش های خنک سازی ماشین های الکتریکی
خنک سازی و روش های آن
انتقال حرارت از طریق هدایت
مدل های انتقال حرارت
مدل های پارامتر فشرده
مدل های مبتنی بر حل عددی میدان
حل مسائل انتقال حرارت
داده های انتقال حرارت
ضریب هدایت حرارتی مواد جامد

معادلات خروجی
معادله خروجی ماشین های dc
معادله ی خروجی ماشین های ac
عوامل مؤثر در اندازه ماشین های دوار
سرعت
بارگذاری مغناطیسی ویژه
چگالی شار ماکزیمم
جریان مغناطیس کنندگی
تلفات هسته
بارگذاری الکتریکی ویژه
طراحی مسی و آهنی
تغییر خروجی و تلفات با توجه به ابعاد ماشین
تفکیک D و L
قاب های استاندارد
ظرفیت های استاندارد شده
فلزات غیر بلورین
جمع بندی
مس و آلیاژهای آن
آلیاژهای مس
آلومینیوم
مواد عایقی
عایق مخصوص هادی
عایق شیار
کاغذهای عایقی
مواد آهن ربای دائم
خواص مغناطیسی
خواص حرارتی
طراحی ماشین های جریان مستقیم
جزئیات ساختاری
استاتور ماشین dc
سیم پیچ های میدان
موتورهای آهن ربای دائم
آرمیچر
سیم پیچی آرمیچر
کموتاتور
لوازم جاروبک
محاسبات طراحی
بارگذاری الکتریکی
تعداد قطب ها
طول و قطر آرمیچر
سیم بندی آرمیچر
شیارهای آرمیچر
کموتاتور و جاروبک ها
ابعاد یوغ و قطب
طراحی سیم بندی میدان
میدان سری
قطب های کمکی
تلفات و راندمان
تلفات اتصال جاروبک
تلفات هسته
تلفات مسی میدان کموتاسیون
تلفات مسی میدان کموتاسیون
تلفات اصطکاک جاروبک
برای جاروبک های کربنی و گرافیتی
برای جاروبک های گرافیت کربنی :
تلفات بادخوری و اصطکاک یاتاقان
مثالی از یک طراحی
ابعاد اصلی
طراحی آرمیچر
فاصله هوایی و آمپر دورهای قطب
طراحی سیم پیچ میدان و قطب
طراحی قطب های کموتاسیون
تلفات و راندمان
تلفات مسی
تلفات هسته
تلفات اصطکاک جاروبک
راندمان
موتورهای dc بدون جاروبک
انواع مواد از نظر مغناطیسی
مواد آهنربای دائم
خواص مغناطیسی
موتور
حسگرهای موقعیت
حسگرهای نوری
حسگرهای رلوکتانسی
حسگرهای میدان مغناطیسی
حسگرهای خازنی
حسگرهای نیروی ضد محرکه
مقایسه بین روش های تعیین موقعیت روتور
رمزگشای کموتاسیون
عناصر کلیدزنی
طراحی ترانسفورماتور
1 . تفاوت طراحی ترانسفورماتور توزیع و قدرت
2. ترانسفورماتور قدرت
ساخت ترانسفورماتور
مقدمه ای بر طراحی
معادلات طراحی
معادلات ولت بر دور
معادله خروجی ترانسفورماتور تکفاز
ضریب پنجره
انتخاب مقدار بار گذاری الکتریکی ویژه
طراحی سیم پیچی
انواع سیم پیچی
عایق های سیم پیچی های ترانسفورماتور
سطح مقطع هادی
طراحی سیم پیچی فشار قوی
سطح مقطع هادی :
انتخاب هادی با سطح مقطع دایره
جریان بی باری
تلفات بی باری
تلفات مسی
بهره
امپدانس
تنظیم ولتاژ
انواع سیم پیچی های ترانسفورماتور و موارد کاربرد
جریان بی باری
تلفات بی باری
تلفات مسی
بهره
امپدانس
تنظیم ولتاژ
گرما و خنک سازی
افزایش دما
نامگذاری محفظه ها
روش های خنک سازی ماشین های الکتریکی
خنک سازی و روش های آن
انتقال حرارت از طریق هدایت
مدل های انتقال حرارت
مدل های پارامتر فشرده
مدل های مبتنی بر حل عددی میدان
حل مسائل انتقال حرارت
داده های انتقال حرارت
ضریب هدایت حرارتی مواد جامد

معادلات خروجی
معادله خروجی ماشین های dc
معادله ی خروجی ماشین های ac
عوامل مؤثر در اندازه ماشین های دوار
سرعت
بارگذاری مغناطیسی ویژه
چگالی شار ماکزیمم
جریان مغناطیس کنندگی
تلفات هسته
بارگذاری الکتریکی ویژه
طراحی مسی و آهنی
تغییر خروجی و تلفات با توجه به ابعاد ماشین
تفکیک D و L
قاب های استاندارد
ظرفیت های استاندارد شده
فلزات غیر بلورین
جمع بندی
مس و آلیاژهای آن
آلیاژهای مس
آلومینیوم
مواد عایقی
عایق مخصوص هادی
عایق شیار
کاغذهای عایقی
مواد آهن ربای دائم
خواص مغناطیسی
خواص حرارتی
طراحی ماشین های جریان مستقیم
جزئیات ساختاری
استاتور ماشین dc
سیم پیچ های میدان
موتورهای آهن ربای دائم
آرمیچر
سیم پیچی آرمیچر
کموتاتور
لوازم جاروبک
محاسبات طراحی
بارگذاری الکتریکی
تعداد قطب ها
طول و قطر آرمیچر
سیم بندی آرمیچر
شیارهای آرمیچر
کموتاتور و جاروبک ها
ابعاد یوغ و قطب
طراحی سیم بندی میدان
میدان سری
قطب های کمکی
تلفات و راندمان
تلفات اتصال جاروبک
تلفات هسته
تلفات مسی میدان کموتاسیون
تلفات مسی میدان کموتاسیون
تلفات اصطکاک جاروبک
برای جاروبک های کربنی و گرافیتی
برای جاروبک های گرافیت کربنی :
تلفات بادخوری و اصطکاک یاتاقان
مثالی از یک طراحی
ابعاد اصلی
طراحی آرمیچر
فاصله هوایی و آمپر دورهای قطب
طراحی سیم پیچ میدان و قطب
طراحی قطب های کموتاسیون
تلفات و راندمان
تلفات مسی
تلفات هسته
تلفات اصطکاک جاروبک
راندمان
موتورهای dc بدون جاروبک
انواع مواد از نظر مغناطیسی
مواد آهنربای دائم
خواص مغناطیسی
موتور
حسگرهای موقعیت
حسگرهای نوری
حسگرهای رلوکتانسی
حسگرهای میدان مغناطیسی
حسگرهای خازنی
حسگرهای نیروی ضد محرکه
مقایسه بین روش های تعیین موقعیت روتور
رمزگشای کموتاسیون
عناصر کلیدزنی
طراحی ترانسفورماتور
1 . تفاوت طراحی ترانسفورماتور توزیع و قدرت
2. ترانسفورماتور قدرت
ساخت ترانسفورماتور
مقدمه ای بر طراحی
معادلات طراحی
معادلات ولت بر دور
معادله خروجی ترانسفورماتور تکفاز
ضریب پنجره
انتخاب مقدار بار گذاری الکتریکی ویژه
طراحی سیم پیچی
انواع سیم پیچی
عایق های سیم پیچی های ترانسفورماتور
سطح مقطع هادی
طراحی سیم پیچی فشار قوی
سطح مقطع هادی :
انتخاب هادی با سطح مقطع دایره
جریان بی باری
تلفات بی باری
تلفات مسی
بهره
امپدانس
تنظیم ولتاژ
انواع سیم پیچی های ترانسفورماتور و موارد کاربرد
جریان بی باری
تلفات بی باری
تلفات مسی
بهره
امپدانس
تنظیم ولتاژ
گرما و خنک سازی
افزایش دما
نامگذاری محفظه ها
روش های خنک سازی ماشین های الکتریکی
خنک سازی و روش های آن
انتقال حرارت از طریق هدایت
مدل های انتقال حرارت
مدل های پارامتر فشرده
مدل های مبتنی بر حل عددی میدان
حل مسائل انتقال حرارت
داده های انتقال حرارت
ضریب هدایت حرارتی مواد جامد

معادلات خروجی
معادله خروجی ماشین های dc
معادله ی خروجی ماشین های ac
عوامل مؤثر در اندازه ماشین های دوار سرعت
بارگذاری مغناطیسی ویژه
چگالی شار ماکزیمم
جریان مغناطیس کنندگی
طراحی ماشین های الکتریکی
طراحی ماشین های الکتریکی
طراحی ماشین های الکتریکی
محصول: طراحی ماشین های الکتریکی
تاریخ به روزرسانی: 1393/7/29
وزن: 200 گرم
قیمت: 21,000 تومان
فروشنده: اطلس
تلفن فروشنده: 09178712873
گفتگوی خصوصی با فروشنده
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره طراحی ماشین های الکتریکی نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: طراحی ماشین های الکتریکی
پشتیبانی: اطلس
09178712873
پشتیبانی
پشتیبانی