البرزسل
Skip Navigation Links
پروژه سیستم انبار و انبار داری

پروژه سیستم انبار و انبار داری

لطفا رای دهید (0 رای)
روش دریافت: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 9,000 تومان

معرفی محصول:
سیستم انبار و انبار داری
1- تعریف انبار
2- نقش انبار در تجارت
1- قابلیت کاربرد
2- قابلیت دسترسی
3- نقش انبار در صنعت
4- انواع انبار
5- انواع انبار از نظر نوع کالائی که در آن نگهداری می شود
6- انبار مواد فله ای
8- انبارهای کارخانه های صنعتی
9- انواع انبار از نظر ساختمان
10- انبارهای کاملاً پوشیده
11- انبارهای سر پوشیده بدون دیوار
12- انواع انبارها از نظر انجام عملیات در آن توسط انسان یا ماشین
13- بخش های مختلف یک انبار
14- طرح استقرار تجهیزات و کالاها در انبار
15- عوامل مهم در استقرار کالاها و مواد در انبار
انواع روش های انبار نمودن کالا
16- روش انباشته (کیسه ای)
17- روش قفسه بندی
18- گردو غبار
مسائل ایمنی مربوط به محیط انبار
19- نور و روشنایی
20- دمای محیط انبار
21- مسائل ایمنی مربوط به کارکنان انبار
22- اقدام در زمینه جلوگیری از حریق در انبارها
23- عوامل مژثر در ایجاد حریق در انبار
24- روش های پیشگیری از حریق در انبارها
نصب وسائل اعلام خطر:
25- خاموش کننده سود و اسید
26- خاموش کننده پودر و گاز
27- اجرای نکات ایمنی در انبارها
28- وظایف مسئول انبار
29- طراحی و برنامه ریزی تأمین کالا برای انبار
30- تعیین انواع کالاهای مورد نیاز شرکت
31- استاندارد کردن کالاهای مورد نیاز
32- تعیین مقدار هر یک از اقلام کالاها
33- شناسایی منابع خرید و تأمین کالا
34- انواع طبقه بندی کردن کالا
کد گذاری کالاها
35- تعریف و فواید کد گذاری
مهمترین فواید سیستم کد گذاری عبارتند از
تعریف سیستم انبار داری
36- تعریف سیستم اطلاعاتی انبار
37- کارت انبار
38- فرم برگشت (مرجوعی) کالا به انبار
39- برگ سفارش خرید
40- برگ توزین باسکول
41- فرم گزارش روزانه بازرسی (صادره، وارده)
42- رسید موقت انبار
43- رسید انبار
44- برگ ارسال و تحویل کالا
45- برگ برگشت از خرید
46- برگ تحویل اسقاط
47- جواز خروج
48- برگ کالاهای امانی ارسالی
49- برگ برگشت کالای امانی ارسالی
50- برگ کالای امانی دریافتی
51- برگ برگش کالای امانی دریافتی
52- حواله انبار (برگ مصرف کالا)
53- برگ درخواست خرید
54- کارت حساب انبار
55- کارت سفارش انبار
56- برگ تعدیل (افزایش/ کاهش) موجودی
57- اهم مراحل سیستم تدارکات و خرید
58- روش های مختلف انبار کردن کالاها
3- انبار کردن به ترتیب ورود موجودی ها:
4- انبار کردن به ترتیب ورود با در اختیار داشتن سیستم شماره قفسه:
59- ارزیابی موجودی های انبار و قیمت گذاری اقلام انبار
60- سیستم ارزیابی ادواری موجودی ها
61- سیستم ارزیابی دائمی موجودی ها
62- بازرسی های ایمنی و اهمیت آن در انبارداری
1- حمل و نقل مواد:
2- محیط کاری:
- زمین محیط های کاری انبار.
3- آلات و ابزار دستی:
4- وسایل حفاظت فردی:
5- سایر موارد:
63- بخشهای درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها
حسابداری
انواع فرم های مورد نیاز در سیستم اطلاعاتی انبار
1- فرم درخواست کالا از انبار
2- حواله انبار
66- سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش کامپیوتر در آن
67- مراحل ایجاد سیستم کامپیوتری
68- سیستم کد گذاری کالاهای انبار
69- عوامل مؤثر در تعیین محل انبارهای کارخانه
70- انبار مواد اولیه ومحصول

سیستم انبار و انبار داری
1- تعریف انبار
2- نقش انبار در تجارت
1- قابلیت کاربرد
2- قابلیت دسترسی
3- نقش انبار در صنعت
4- انواع انبار
5- انواع انبار از نظر نوع کالائی که در آن نگهداری می شود
6- انبار مواد فله ای
8- انبارهای کارخانه های صنعتی
9- انواع انبار از نظر ساختمان
10- انبارهای کاملاً پوشیده
11- انبارهای سر پوشیده بدون دیوار
12- انواع انبارها از نظر انجام عملیات در آن توسط انسان یا ماشین
13- بخش های مختلف یک انبار
14- طرح استقرار تجهیزات و کالاها در انبار
15- عوامل مهم در استقرار کالاها و مواد در انبار
انواع روش های انبار نمودن کالا
16- روش انباشته (کیسه ای)
17- روش قفسه بندی
18- گردو غبار
مسائل ایمنی مربوط به محیط انبار
19- نور و روشنایی
20- دمای محیط انبار
21- مسائل ایمنی مربوط به کارکنان انبار
22- اقدام در زمینه جلوگیری از حریق در انبارها
23- عوامل مژثر در ایجاد حریق در انبار
24- روش های پیشگیری از حریق در انبارها
نصب وسائل اعلام خطر:
25- خاموش کننده سود و اسید
26- خاموش کننده پودر و گاز
27- اجرای نکات ایمنی در انبارها
28- وظایف مسئول انبار
29- طراحی و برنامه ریزی تأمین کالا برای انبار
30- تعیین انواع کالاهای مورد نیاز شرکت
31- استاندارد کردن کالاهای مورد نیاز
32- تعیین مقدار هر یک از اقلام کالاها
33- شناسایی منابع خرید و تأمین کالا
34- انواع طبقه بندی کردن کالا
کد گذاری کالاها
35- تعریف و فواید کد گذاری
مهمترین فواید سیستم کد گذاری عبارتند از
تعریف سیستم انبار داری
36- تعریف سیستم اطلاعاتی انبار
37- کارت انبار
38- فرم برگشت (مرجوعی) کالا به انبار
39- برگ سفارش خرید
40- برگ توزین باسکول
41- فرم گزارش روزانه بازرسی (صادره، وارده)
42- رسید موقت انبار
43- رسید انبار
44- برگ ارسال و تحویل کالا
45- برگ برگشت از خرید
46- برگ تحویل اسقاط
47- جواز خروج
48- برگ کالاهای امانی ارسالی
49- برگ برگشت کالای امانی ارسالی
50- برگ کالای امانی دریافتی
51- برگ برگش کالای امانی دریافتی
52- حواله انبار (برگ مصرف کالا)
53- برگ درخواست خرید
54- کارت حساب انبار
55- کارت سفارش انبار
56- برگ تعدیل (افزایش/ کاهش) موجودی
57- اهم مراحل سیستم تدارکات و خرید
58- روش های مختلف انبار کردن کالاها
3- انبار کردن به ترتیب ورود موجودی ها:
4- انبار کردن به ترتیب ورود با در اختیار داشتن سیستم شماره قفسه:
59- ارزیابی موجودی های انبار و قیمت گذاری اقلام انبار
60- سیستم ارزیابی ادواری موجودی ها
61- سیستم ارزیابی دائمی موجودی ها
62- بازرسی های ایمنی و اهمیت آن در انبارداری
1- حمل و نقل مواد:
2- محیط کاری:
- زمین محیط های کاری انبار.
3- آلات و ابزار دستی:
4- وسایل حفاظت فردی:
5- سایر موارد:
63- بخشهای درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها
حسابداری
انواع فرم های مورد نیاز در سیستم اطلاعاتی انبار
1- فرم درخواست کالا از انبار
2- حواله انبار
66- سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش کامپیوتر در آن
67- مراحل ایجاد سیستم کامپیوتری
68- سیستم کد گذاری کالاهای انبار
69- عوامل مؤثر در تعیین محل انبارهای کارخانه
70- انبار مواد اولیه ومحصول

سیستم انبار و انبار داری
1- تعریف انبار
2- نقش انبار در تجارت
1-قابلیت کاربرد
2- قابلیت دسترسی
3- نقش انبار در صنعت
4- انواع انبار
5- انواع انبار از نظر نوع کالائی که در آن نگهداری می شود
6- انبار مواد فله ای
8- انبارهای کارخانه های صنعتی
9- انواع انبار از نظر ساختمان
10- انبارهای کاملاً پوشیده
11- انبارهای سر پوشیده بدون دیوار
12- انواع انبارها از نظر انجام عملیات در آن توسط انسان یا ماشین
13- بخش های مختلف یک انبار
14- طرح استقرار تجهیزات و کالاها در انبار
15- عوامل مهم در استقرار کالاها و مواد در انبار
انواع روش های انبار نمودن کالا
16- روش انباشته (کیسه ای)
17- روش قفسه بندی
18- گردو غبار
مسائل ایمنی مربوط به محیط انبار
19- نور و روشنایی
20- دمای محیط انبار
21- مسائل ایمنی مربوط به کارکنان انبار
22- اقدام در زمینه جلوگیری از حریق در انبارها
23- عوامل مژثر در ایجاد حریق در انبار
24- روش های پیشگیری از حریق در انبارها
نصب وسائل اعلام خطر:
25- خاموش کننده سود و اسید
26- خاموش کننده پودر و گاز
27- اجرای نکات ایمنی در انبارها
28- وظایف مسئول انبار
29- طراحی و برنامه ریزی تأمین کالا برای انبار
30- تعیین انواع کالاهای مورد نیاز شرکت
31- استاندارد کردن کالاهای مورد نیاز
32- تعیین مقدار هر یک از اقلام کالاها
33- شناسایی منابع خرید و تأمین کالا
34- انواع طبقه بندی کردن کالا
کد گذاری کالاها
35- تعریف و فواید کد گذاری
مهمترین فواید سیستم کد گذاری عبارتند از
تعریف سیستم انبار داری
36- تعریف سیستم اطلاعاتی انبار
37- کارت انبار
38- فرم برگشت (مرجوعی) کالا به انبار
39- برگ سفارش خرید
40- برگ توزین باسکول
41- فرم گزارش روزانه بازرسی (صادره، وارده)
42- رسید موقت انبار
43- رسید انبار
44- برگ ارسال و تحویل کالا
45- برگ برگشت از خرید
46- برگ تحویل اسقاط
47- جواز خروج
48- برگ کالاهای امانی ارسالی
49- برگ برگشت کالای امانی ارسالی
50- برگ کالای امانی دریافتی
51- برگ برگش کالای امانی دریافتی
52- حواله انبار (برگ مصرف کالا)
53- برگ درخواست خرید
54- کارت حساب انبار
55- کارت سفارش انبار
56- برگ تعدیل (افزایش/ کاهش) موجودی
57- اهم مراحل سیستم تدارکات و خرید
58- روش های مختلف انبار کردن کالاها
3- انبار کردن به ترتیب ورود موجودی ها:
4- انبار کردن به ترتیب ورود با در اختیار داشتن سیستم شماره قفسه:
59- ارزیابی موجودی های انبار و قیمت گذاری اقلام انبار
60- سیستم ارزیابی ادواری موجودی ها
61- سیستم ارزیابی دائمی موجودی ها
62- بازرسی های ایمنی و اهمیت آن در انبارداری
1- حمل و نقل مواد:
2- محیط کاری:
- زمین محیط های کاری انبار.
3- آلات و ابزار دستی:
4- وسایل حفاظت فردی:
5- سایر موارد:
63- بخشهای درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها
حسابداری
انواع فرم های مورد نیاز در سیستم اطلاعاتی انبار
1- فرم درخواست کالا از انبار
2- حواله انبار
66- سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش کامپیوتر در آن
67- مراحل ایجاد سیستم کامپیوتری
68- سیستم کد گذاری کالاهای انبار
69- عوامل مؤثر در تعیین محل انبارهای کارخانه
70- انبار مواد اولیه ومحصول

- تعریف انبار
نقش انبار در تجارت
قابلیت کاربرد
قابلیت دسترسی
نقش انبار در صنعت
نواع انبار
پروژه سیستم انبار و انبار داری
پروژه سیستم انبار و انبار داری
پروژه سیستم انبار و انبار داری
محصول: پروژه سیستم انبار و انبار داری
تاریخ به روزرسانی: 1393/7/29
وزن: 200 گرم
قیمت: 9,000 تومان
فروشنده: اطلس
تلفن فروشنده: 09178712873
گفتگوی خصوصی با فروشنده
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره پروژه سیستم انبار و انبار داری نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: پروژه سیستم انبار و انبار داری
پشتیبانی: اطلس
09178712873
پشتیبانی
پشتیبانی