البرزسل
Skip Navigation Links
پایان نامه عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی

پایان نامه عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی

لطفا رای دهید (0 رای)
روش دریافت: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 6,000 تومان

معرفی محصول:
فصل اول
مقدمه
الف: خودارزشیابی
بیان مساله
هدف پژوهش
اهمیت موضوع
فرضیه های پژوهش
سؤالات پژوهش
تعریف و اصطلاحات
خانواده
فصل دوم
مقدمه
روش آسان گیر
روش استبدادی
تحصیلات والدین در رابطه با شیوه های فرزند پروری
وضعیت اقتصادی اجتماعی در رابطه با شیوه های فرزند پروری
سهل یا سخت گیری در شیوه های پرورش فرزندان
تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس
فصل سوم
طرح کلی پژوهش
جامعه آماری مورد پژوهش
فصل چهارم
جداول :
جدول 1-4 : توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنــســیت
جدول2-4: توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد نمرات عزت نفس دانشجویان پسر و دختر
جدول3-4: توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد نمرات شیوه های فرزند پروری ادراک شده توسط دانشجویان پسر و دختر
جدول 4-4: میانگین، انحراف استاندارد و مقدار همبستگی (r) مشاهده شده بین نمرات عزت نفس و شیوه های فرزند پروری ادراک شده توسط دانشجویان
جدول5-4: میانگین ، انحراف استاندارد و مقدار تی مشاهده شده بین میانگین نمرات عزت نفس دانشجویان پسر و دختر
جدول 6-4: میانگین، انحراف استاندارد و مقدار تی مشاهده شده بین میانگین نمرات شیوه های فرزند پروری ادراک شده توسط دانشجویان پسر و دختر
نمودار ها:
نمودار1-4: هیستوگرام نمرات عزت نفس دانشجویان پسر و دختر
نمودار2-4: هیستوگرام نمرات شیوه های فرزند پروری ادراک شده توسط دانشجویان پسر و دختر
نمودار3-4: هیستوگرام نمرات عزت نفس دانشجویان پسر
نمودار4-4: هیستوگرام نمرات عزت نفس دانشجویان دختر
نمودار5-4: هیستوگرام نمرات شیوه های فرزند پروری ادراک شده توسط دانشجویان پسر
نمودار6-4: هیستوگرام نمرات شیوه های فرزند پروری ادراک شده توسط دانشجویان دختر
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات

فصل اول
مقدمه
الف: خودارزشیابی
بیان مساله
هدف پژوهش
اهمیت موضوع
فرضیه های پژوهش
سؤالات پژوهش
تعریف و اصطلاحات
خانواده
فصل دوم
مقدمه
روش آسان گیر
روش استبدادی
تحصیلات والدین در رابطه با شیوه های فرزند پروری
وضعیت اقتصادی اجتماعی در رابطه با شیوه های فرزند پروری
سهل یا سخت گیری در شیوه های پرورش فرزندان
تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس
فصل سوم
طرح کلی پژوهش
جامعه آماری مورد پژوهش
فصل چهارم
جداول :
جدول 1-4 : توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنــســیت
جدول2-4: توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد نمرات عزت نفس دانشجویان پسر و دختر
جدول3-4: توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد نمرات شیوه های فرزند پروری ادراک شده توسط دانشجویان پسر و دختر
جدول 4-4: میانگین، انحراف استاندارد و مقدار همبستگی (r) مشاهده شده بین نمرات عزت نفس و شیوه های فرزند پروری ادراک شده توسط دانشجویان
جدول5-4: میانگین ، انحراف استاندارد و مقدار تی مشاهده شده بین میانگین نمرات عزت نفس دانشجویان پسر و دختر
جدول 6-4: میانگین، انحراف استاندارد و مقدار تی مشاهده شده بین میانگین نمرات شیوه های فرزند پروری ادراک شده توسط دانشجویان پسر و دختر
نمودار ها:
نمودار1-4: هیستوگرام نمرات عزت نفس دانشجویان پسر و دختر
نمودار2-4: هیستوگرام نمرات شیوه های فرزند پروری ادراک شده توسط دانشجویان پسر و دختر
نمودار3-4: هیستوگرام نمرات عزت نفس دانشجویان پسر
نمودار4-4: هیستوگرام نمرات عزت نفس دانشجویان دختر
نمودار5-4: هیستوگرام نمرات شیوه های فرزند پروری ادراک شده توسط دانشجویان پسر
نمودار6-4: هیستوگرام نمرات شیوه های فرزند پروری ادراک شده توسط دانشجویان دختر
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات

فصل اول
مقدمه
الف: خودارزشیابی
بیان مساله
هدف پژوهش
اهمیت موضوع
فرضیه های پژوهش
سؤالات پژوهش
تعریف و اصطلاحات
خانواده
فصل دوم
مقدمه
روش آسان گیر
روش استبدادی
تحصیلات والدین در رابطه با شیوه های فرزند پروری
وضعیت اقتصادی اجتماعی در رابطه با شیوه های فرزند پروری
سهل یا سخت گیری در شیوه های پرورش فرزندان
تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس
فصل سوم
طرح کلی پژوهش
جامعه آماری مورد پژوهش
فصل چهارم
جداول :
جدول 1-4 : توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنــســیت
جدول2-4: توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد نمرات عزت نفس دانشجویان پسر و دختر
جدول3-4: توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد نمرات شیوه های فرزند پروری ادراک شده توسط دانشجویان پسر و دختر
جدول 4-4: میانگین، انحراف استاندارد و مقدار همبستگی (r) مشاهده شده بین نمرات عزت نفس و شیوه های فرزند پروری ادراک شده توسط دانشجویان
جدول5-4: میانگین ، انحراف استاندارد و مقدار تی مشاهده شده بین میانگین نمرات عزت نفس دانشجویان پسر و دختر
جدول 6-4: میانگین، انحراف استاندارد و مقدار تی مشاهده شده بین میانگین نمرات شیوه های فرزند پروری ادراک شده توسط دانشجویان پسر و دختر
نمودار ها:
نمودار1-4: هیستوگرام نمرات عزت نفس دانشجویان پسر و دختر
نمودار2-4: هیستوگرام نمرات شیوه های فرزند پروری ادراک شده توسط دانشجویان پسر و دختر
نمودار3-4: هیستوگرام نمرات عزت نفس دانشجویان پسر
نمودار4-4: هیستوگرام نمرات عزت نفس دانشجویان دختر
نمودار5-4: هیستوگرام نمرات شیوه های فرزند پروری ادراک شده توسط دانشجویان پسر
نمودار6-4: هیستوگرام نمرات شیوه های فرزند پروری ادراک شده توسط دانشجویان دختر
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات

الف: خودارزشیابی
بیان مساله
هدف پژوهش
اهمیت موضوع
فرضیه های پژوهش
سؤالات پژوهش
پایان نامه عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی
پایان نامه عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی
پایان نامه عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی
محصول: پایان نامه عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی
تاریخ به روزرسانی: 1393/7/29
وزن: 200 گرم
قیمت: 6,000 تومان
فروشنده: اطلس
تلفن فروشنده: 09178712873
گفتگوی خصوصی با فروشنده
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره پایان نامه عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: پایان نامه عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی
پشتیبانی: اطلس
09178712873
پشتیبانی
پشتیبانی