البرزسل
Skip Navigation Links
پروژه پایانی نانو حسگرها

پروژه پایانی نانو حسگرها

لطفا رای دهید (0 رای)
روش دریافت: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 22,000 تومان

معرفی محصول:
پیشگفتار 12
فصل اول-آشنایی با فن آوری نانو 14
1-1-فن آوری نانو چیست؟ 15
1-1-1-نانو چیست؟ 15
2-1-1-نانو تکنولوژی از دیدگاههای مختلف 16
2-1-مقدمه ای بر تاریخ فن آوری نانو در ایران و جهان 20
1-2-1-تاریخچه ی نانو در جهان 20
2-2-1-تاریخچه ی نانو در ایران 23
3-1-مشاهیر نانو 24
1-3-1-کی اریک درکـسلر 25
2-3-1-ریچارد ارت اسمالی 26
3-3-1-رالف مرکل 26
4-3-1-روبرت ای فریتاس 27
5-3-1-ریچارد پی فایمن 28
4-1-عناصر پایه در فن آوری نانو 30
1-4-1-نانو پوشش ها 31
1-1-4-1-انواع نانو پوشش ها 32
1-1-1-4-1- پوشش های دانه ای 32
2-1-1-4-1-.پوشش های شبکه ای و چند لایه ای 33
3-1-1-4-1-. پوشش های لایه نازک 33
4-1-1-4-1-. پوشش های نانوکامپوزیتی 34
2-4-1-نانو مواد 35
1-2-4-1-نانو پودر 36
1-1-2-4-1-حالـــت اول 36
2-1-2-4-1-حالـــت دوم 37
3-1-2-4-1-حالـــت سوم 39
2-2-4-1-نانو لوله 40
3-2-4-1-نانو کمپوزیت 42
3-4-1-مهندسی مولکولی 43
1-3-4-1-ماشین های مولکولی 43
4-4-1-نانو الکترونیک 45
1-4-4-1-نانو سیم 46
1-1-4-4-1-انواع نانو سیم ها 47
1-1-1-4-4-1-نانوسیم‌‌های فلزی 47
2-1-1-4-4-1-نانوسیم‌‌های آلی 48
3-1-1-4-4-1نانوسیم‌‌های هادی و نیمه‌‌هادی 48
4-1-1-4-4-1- نانوسیم‌‌های سیلیکونی 48
2-1-4-4-1-روش های ساخت نانو سیم ها 49
1-2-1-4-4-1-تکنیک‌‌های لیتوگرافی 50
2-2-1-4-4-1 لیتوگرافی با اشعه الکترونی 50
3-2-1-4-4-1- لیتوگرافی با پراب روش 50
4-2-1-4-4-1-رسوب الکتروشیمیایی در حفرات 50
3-1-4-4-1-کاربردهای نانوسیم 51
1-3-1-4-4-1-کاربرد نانوسیم در تشخیص بیماریها 51
2-3-1-4-4-1- استفاده از نانو سیم ‌‌ها در رگ‌‌ های خونی برای تحریک اعصاب مغزی 52
3-3-1-4-4-1-استفاده از نانوسیمهای سیلیکونی برای هدفمند کردن رشد سلولهای بنیادین 53


پیشگفتار 12
فصل اول-آشنایی با فن آوری نانو 14
1-1-فن آوری نانو چیست؟ 15
1-1-1-نانو چیست؟ 15
2-1-1-نانو تکنولوژی از دیدگاههای مختلف 16
2-1-مقدمه ای بر تاریخ فن آوری نانو در ایران و جهان 20
1-2-1-تاریخچه ی نانو در جهان 20
2-2-1-تاریخچه ی نانو در ایران 23
3-1-مشاهیر نانو 24
1-3-1-کی اریک درکـسلر 25
2-3-1-ریچارد ارت اسمالی 26
3-3-1-رالف مرکل 26
4-3-1-روبرت ای فریتاس 27
5-3-1-ریچارد پی فایمن 28
4-1-عناصر پایه در فن آوری نانو 30
1-4-1-نانو پوشش ها 31
1-1-4-1-انواع نانو پوشش ها 32
1-1-1-4-1- پوشش های دانه ای 32
2-1-1-4-1-.پوشش های شبکه ای و چند لایه ای 33
3-1-1-4-1-. پوشش های لایه نازک 33
4-1-1-4-1-. پوشش های نانوکامپوزیتی 34
2-4-1-نانو مواد 35
1-2-4-1-نانو پودر 36
1-1-2-4-1-حالـــت اول 36
2-1-2-4-1-حالـــت دوم 37
3-1-2-4-1-حالـــت سوم 39
2-2-4-1-نانو لوله 40
3-2-4-1-نانو کمپوزیت 42
3-4-1-مهندسی مولکولی 43
1-3-4-1-ماشین های مولکولی 43
4-4-1-نانو الکترونیک 45
1-4-4-1-نانو سیم 46
1-1-4-4-1-انواع نانو سیم ها 47
1-1-1-4-4-1-نانوسیم‌‌های فلزی 47
2-1-1-4-4-1-نانوسیم‌‌های آلی 48
3-1-1-4-4-1نانوسیم‌‌های هادی و نیمه‌‌هادی 48
4-1-1-4-4-1- نانوسیم‌‌های سیلیکونی 48
2-1-4-4-1-روش های ساخت نانو سیم ها 49
1-2-1-4-4-1-تکنیک‌‌های لیتوگرافی 50
2-2-1-4-4-1 لیتوگرافی با اشعه الکترونی 50
3-2-1-4-4-1- لیتوگرافی با پراب روش 50
4-2-1-4-4-1-رسوب الکتروشیمیایی در حفرات 50
3-1-4-4-1-کاربردهای نانوسیم 51
1-3-1-4-4-1-کاربرد نانوسیم در تشخیص بیماریها 51
2-3-1-4-4-1- استفاده از نانو سیم ‌‌ها در رگ‌‌ های خونی برای تحریک اعصاب مغزی 52
3-3-1-4-4-1-استفاده از نانوسیمهای سیلیکونی برای هدفمند کردن رشد سلولهای بنیادین 53


پیشگفتار 12
فصل اول-آشنایی با فن آوری نانو 14
1-1-فن آوری نانو چیست؟ 15
1-1-1-نانو چیست؟ 15
2-1-1-نانو تکنولوژی از دیدگاههای مختلف 16
2-1-مقدمه ای بر تاریخ فن آوری نانو در ایران و جهان 20
1-2-1-تاریخچه ی نانو در جهان 20
2-2-1-تاریخچه ی نانو در ایران 23
3-1-مشاهیر نانو 24
1-3-1-کی اریک درکـسلر 25
2-3-1-ریچارد ارت اسمالی 26
3-3-1-رالف مرکل 26
4-3-1-روبرت ای فریتاس 27
5-3-1-ریچارد پی فایمن 28
4-1-عناصر پایه در فن آوری نانو 30
1-4-1-نانو پوشش ها 31
1-1-4-1-انواع نانو پوشش ها 32
1-1-1-4-1- پوشش های دانه ای 32
2-1-1-4-1-.پوشش های شبکه ای و چند لایه ای 33
3-1-1-4-1-. پوشش های لایه نازک 33
4-1-1-4-1-. پوشش های نانوکامپوزیتی 34
2-4-1-نانو مواد 35
1-2-4-1-نانو پودر 36
1-1-2-4-1-حالـــت اول 36
2-1-2-4-1-حالـــت دوم 37
3-1-2-4-1-حالـــت سوم 39
2-2-4-1-نانو لوله 40
3-2-4-1-نانو کمپوزیت 42
3-4-1-مهندسی مولکولی 43
1-3-4-1-ماشین های مولکولی 43
4-4-1-نانو الکترونیک 45
1-4-4-1-نانو سیم 46
1-1-4-4-1-انواع نانو سیم ها 47
1-1-1-4-4-1-نانوسیم‌‌های فلزی 47
2-1-1-4-4-1-نانوسیم‌‌های آلی 48
3-1-1-4-4-1نانوسیم‌‌های هادی و نیمه‌‌هادی 48
4-1-1-4-4-1- نانوسیم‌‌های سیلیکونی 48
2-1-4-4-1-روش های ساخت نانو سیم ها 49
1-2-1-4-4-1-تکنیک‌‌های لیتوگرافی 50
2-2-1-4-4-1 لیتوگرافی با اشعه الکترونی 50
3-2-1-4-4-1- لیتوگرافی با پراب روش 50
4-2-1-4-4-1-رسوب الکتروشیمیایی در حفرات 50
3-1-4-4-1-کاربردهای نانوسیم 51
1-3-1-4-4-1-کاربرد نانوسیم در تشخیص بیماریها 51
2-3-1-4-4-1- استفاده از نانو سیم ‌‌ها در رگ‌‌ های خونی برای تحریک اعصاب مغزی 52
3-3-1-4-4-1-استفاده از نانوسیمهای سیلیکونی برای هدفمند کردن رشد سلولهای بنیادین 53


فصل اول-آشنایی با فن آوری نانو
1-1-فن آوری نانو چیست؟ 15
1-1-1-نانو چیست؟ 15
2-1-1-نانو تکنولوژی از دیدگاههای مختلف 16
2-1-مقدمه ای بر تاریخ فن آوری نانو در ایران و جهان 20
پروژه پایانی نانو حسگرها
پروژه پایانی نانو حسگرها
پروژه پایانی نانو حسگرها
محصول: پروژه پایانی نانو حسگرها
تاریخ به روزرسانی: 1393/7/29
وزن: 200 گرم
قیمت: 22,000 تومان
فروشنده: اطلس
تلفن فروشنده: 09178712873
گفتگوی خصوصی با فروشنده
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره پروژه پایانی نانو حسگرها نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: پروژه پایانی نانو حسگرها
پشتیبانی: اطلس
09178712873
پشتیبانی
پشتیبانی