البرزسل
Skip Navigation Links
طرح توجیهی رب گوجه فرنگی

طرح توجیهی رب گوجه فرنگی

لطفا رای دهید (0 رای)
روش دریافت: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 5,000 تومان

معرفی محصول:
بخش اولیه (نمای ذهنی):
برنامه مدیریتی و سازماندهی
معرفی شرکاء و سهامداران
معرفی تیم مدیریت
معرفی تیم مشاوره
نمودار سازمانی
توصیف کـسب و کار
مدل کـسب و کار
برنامه بازار و بازاریابی
برآورد میزان تقاضای بازار (برای یک و دو سال آینده)
برآورد میزان عرضه رقبا (برای یک و دو سال آینده)
برآورد سهم بازار و میزان عرضه (برای یک و دو سال آینده)
برنامه عملیاتی (تولید)
الف: هزینه های ثابت تولیدی
مساحت ساختمانی مورد نیاز
هزینه زمین مورد نیاز
هزینه ساختمان مورد نیاز
تسطیح و محوطه سازی
تاسیسات
ابزارآلات و وسایل فنی و آزمایشگاهی
ماشین آلات و تجهیزات
وسایط نقلیه
وسایل اداری و کارگاهی
هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه بخش «1»
هزینه های قبل از بهره برداری
استهلاک هزینه های سرمایه ای ثابت
نیروی انسانی مورد نیاز
سوخت و انرژی (شامل آب، برق و سوخت)
تعمیرات و نگهداری
جدول هزینه های متغیر تولید
برنامه مالی
سرمایه در گردش برای سال اول
جمع کل سرمایه گذاری
منابع تامین سرمایه
سایر هزینه ها
محاسبه بهای تمام شده در ظرفیت کامل
برآورد قیمت فروش
برآورد درآمد فروش
برآورد هزینه های فروش
صورت حساب سود و زیان سال اول
جریان نقدینگی
پیش بینی ترازنامه در پایان سال اول
برنامه زمانبندی اجرای طرح کـسب و کار
کارآفرین و کارآفرینی:
الف: ویژگیهای عمومی:
ب) صفات بارز:
ج) رفتار حرفه‌ای کارآفرینی
د) ذهنیت کارآفرین
هـ) پرورش ذهنیت مثبت
و) عادتها و رفتارهای کارآفرین
توجه: ایجاد عادتهای خوب و دشوار است اما همینکه بدست آید به دارایی مهمی تبدیل
ارمغان تکنولوژی
هدف از پیشرفت چیست ؟
انواع شرکتهای سهامی
نحوه تولید رب در کارخانه :
فرآیند تولید رب و تاریخچه کارخانه :
محصول :
سرمایه شرکت :
سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی :
زمین :
سرمایه در گردش :
محوطه سازی کارخانه :
ساختمان سازی کارخانه :
انبار مواد اولیه :
تجهیزات سرمایه ای و حکم مصرفی :
هزینه های آب و برق :
آب مصرفی :
برق :
تاسیسات کارخانه :
تاسیسات برق و آب را شرکت برق و آب منطقه نیشابور بعهده دارد .
وسایل حمل و نقل کارخانه :
پالـــت :
مواد اولیه و بسته بندی
برآورد هزینه و تعمیرات و نگهداری :
مبنای حقوقی و دستمزد نیروی انسانی :
برآورد حقوق و دستمزد و نیروی انسانی :
برآورد هزینه استهلاک :

بخش اولیه (نمای ذهنی):
برنامه مدیریتی و سازماندهی
معرفی شرکاء و سهامداران
معرفی تیم مدیریت
معرفی تیم مشاوره
نمودار سازمانی
توصیف کـسب و کار
مدل کـسب و کار
برنامه بازار و بازاریابی
برآورد میزان تقاضای بازار (برای یک و دو سال آینده)
برآورد میزان عرضه رقبا (برای یک و دو سال آینده)
برآورد سهم بازار و میزان عرضه (برای یک و دو سال آینده)
برنامه عملیاتی (تولید)
الف: هزینه های ثابت تولیدی
مساحت ساختمانی مورد نیاز
هزینه زمین مورد نیاز
هزینه ساختمان مورد نیاز
تسطیح و محوطه سازی
تاسیسات
ابزارآلات و وسایل فنی و آزمایشگاهی
ماشین آلات و تجهیزات
وسایط نقلیه
وسایل اداری و کارگاهی
هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه بخش «1»
هزینه های قبل از بهره برداری
استهلاک هزینه های سرمایه ای ثابت
نیروی انسانی مورد نیاز
سوخت و انرژی (شامل آب، برق و سوخت)
تعمیرات و نگهداری
جدول هزینه های متغیر تولید
برنامه مالی
سرمایه در گردش برای سال اول
جمع کل سرمایه گذاری
منابع تامین سرمایه
سایر هزینه ها
محاسبه بهای تمام شده در ظرفیت کامل
برآورد قیمت فروش
برآورد درآمد فروش
برآورد هزینه های فروش
صورت حساب سود و زیان سال اول
جریان نقدینگی
پیش بینی ترازنامه در پایان سال اول
برنامه زمانبندی اجرای طرح کـسب و کار
کارآفرین و کارآفرینی:
الف: ویژگیهای عمومی:
ب) صفات بارز:
ج) رفتار حرفه‌ای کارآفرینی
د) ذهنیت کارآفرین
هـ) پرورش ذهنیت مثبت
و) عادتها و رفتارهای کارآفرین
توجه: ایجاد عادتهای خوب و دشوار است اما همینکه بدست آید به دارایی مهمی تبدیل
ارمغان تکنولوژی
هدف از پیشرفت چیست ؟
انواع شرکتهای سهامی
نحوه تولید رب در کارخانه :
فرآیند تولید رب و تاریخچه کارخانه :
محصول :
سرمایه شرکت :
سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی :
زمین :
سرمایه در گردش :
محوطه سازی کارخانه :
ساختمان سازی کارخانه :
انبار مواد اولیه :
تجهیزات سرمایه ای و حکم مصرفی :
هزینه های آب و برق :
آب مصرفی :
برق :
تاسیسات کارخانه :
تاسیسات برق و آب را شرکت برق و آب منطقه نیشابور بعهده دارد .
وسایل حمل و نقل کارخانه :
پالـــت :
مواد اولیه و بسته بندی
برآورد هزینه و تعمیرات و نگهداری :
مبنای حقوقی و دستمزد نیروی انسانی :
برآورد حقوق و دستمزد و نیروی انسانی :
برآورد هزینه استهلاک :

بخش اولیه (نمای ذهنی):
برنامه مدیریتی و سازماندهی
معرفی شرکاء و سهامداران
معرفی تیم مدیریت
معرفی تیم مشاوره
نمودار سازمانی
توصیف کـسب و کار
مدل کـسب و کار
برنامه بازار و بازاریابی
برآورد میزان تقاضای بازار (برای یک و دو سال آینده)
برآورد میزان عرضه رقبا (برای یک و دو سال آینده)
برآورد سهم بازار و میزان عرضه (برای یک و دو سال آینده)
برنامه عملیاتی (تولید)
الف: هزینه های ثابت تولیدی
مساحت ساختمانی مورد نیاز
هزینه زمین مورد نیاز
هزینه ساختمان مورد نیاز
تسطیح و محوطه سازی
تاسیسات
ابزارآلات و وسایل فنی و آزمایشگاهی
ماشین آلات و تجهیزات
وسایط نقلیه
وسایل اداری و کارگاهی
هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه بخش «1»
هزینه های قبل از بهره برداری
استهلاک هزینه های سرمایه ای ثابت
نیروی انسانی مورد نیاز
سوخت و انرژی (شامل آب، برق و سوخت)
تعمیرات و نگهداری
جدول هزینه های متغیر تولید
برنامه مالی
سرمایه در گردش برای سال اول
جمع کل سرمایه گذاری
منابع تامین سرمایه
سایر هزینه ها
محاسبه بهای تمام شده در ظرفیت کامل
برآورد قیمت فروش
برآورد درآمد فروش
برآورد هزینه های فروش
صورت حساب سود و زیان سال اول
جریان نقدینگی
پیش بینی ترازنامه در پایان سال اول
برنامه زمانبندی اجرای طرح کـسب و کار
کارآفرین و کارآفرینی:
الف: ویژگیهای عمومی:
ب) صفات بارز:
ج) رفتار حرفه‌ای کارآفرینی
د) ذهنیت کارآفرین
هـ) پرورش ذهنیت مثبت
و) عادتها و رفتارهای کارآفرین
توجه: ایجاد عادتهای خوب و دشوار است اما همینکه بدست آید به دارایی مهمی تبدیل
ارمغان تکنولوژی
هدف از پیشرفت چیست ؟
انواع شرکتهای سهامی
نحوه تولید رب در کارخانه :
فرآیند تولید رب و تاریخچه کارخانه :
محصول :
سرمایه شرکت :
سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی :
زمین :
سرمایه در گردش :
محوطه سازی کارخانه :
ساختمان سازی کارخانه :
انبار مواد اولیه :
تجهیزات سرمایه ای و حکم مصرفی :
هزینه های آب و برق :
آب مصرفی :
برق :
تاسیسات کارخانه :
تاسیسات برق و آب را شرکت برق و آب منطقه نیشابور بعهده دارد .
وسایل حمل و نقل کارخانه :
پالـــت :
مواد اولیه و بسته بندی
برآورد هزینه و تعمیرات و نگهداری :
مبنای حقوقی و دستمزد نیروی انسانی :
برآورد حقوق و دستمزد و نیروی انسانی :
برآورد هزینه استهلاک :

برنامه مدیریتی و سازماندهی
معرفی شرکاء و سهامداران
معرفی تیم مدیریت
معرفی تیم مشاوره
نمودار سازمانی
توصیف کـسب و کار
مدل کـسب و کار
طرح توجیهی رب گوجه فرنگی
طرح توجیهی رب گوجه فرنگی
طرح توجیهی رب گوجه فرنگی
محصول: طرح توجیهی رب گوجه فرنگی
تاریخ به روزرسانی: 1393/7/29
وزن: 200 گرم
قیمت: 5,000 تومان
فروشنده: اطلس
تلفن فروشنده: 09178712873
گفتگوی خصوصی با فروشنده
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره طرح توجیهی رب گوجه فرنگی نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: طرح توجیهی رب گوجه فرنگی
پشتیبانی: اطلس
09178712873
پشتیبانی
پشتیبانی