البرزسل
Skip Navigation Links
اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها

لطفا رای دهید (0 رای)
روش دریافت: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 9,000 تومان

معرفی محصول:
اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها
مقدمه نمودارها اکولوژی ویروس‌ها عوامل بیولوژیکی 1)خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها 1-1 پایداری فیزیکی و غلظت نهایی ویروسها 1-2 میزان حرکت و انتشار در گیاهان میزبان 1-3 شدت بیماری 1-4 تغییرپذیری و انتخاب نژاد 1-5 دامنه میزبانی 2)انتشار 2-1 ناقلین هوازاد 2-2 ویروسهای خاکزاد 2-3 انتقال با بذر و گرده 2-4 انتقال بوسیله مهره داران 2-5 انتشاردر مسافتهای دور 3) منابع آلودگی 3-1 گیاهان زراعی 3-2 گیاهان وحشی 3-3 علفهای هرز و سایر میزبانهای واسط 3-3-1 علفهای هرز درون محصول 3-3-2 منابع مجاور محصول 3-3-3 منابع دور 3-4 منابع دیگرآلودگی عملیات باغبانی و کشاورزی 1- عملیاتی که دارای اثرات موضعی است 1-1 تاریخ کشت 1-2 تناوب زراعی 1-3 عملیات تهیه زمین و کا شت 1-4 اندازه مزرعه 1-5 اندازه گیاهان و تراکم کشت 1-6 همگن بودن گیاه زراعی 1-7 تأثیر گلخانه‌ها 1-8 عملیات گرده افشانی 1-9 نهالستان‌ها به عنوان منابع آلودگی 2- عملیاتی که دارای اثراتی در مقیاس بزرگ می‌باشند 2-1 ا
2-2 روش‌های پیوند زدن 2-3 کشت در مناطق دست نخورده 2-4 جا به جایی محصولات گیاهی به کشور‌های دور 2-5 اثر کشت تک محصولی یا تناوب کوتاه مدت بر ویروسها نتیجه عوامل فیزیکی 1) بارندگی 2) باد 3) دمای هوا 4) خاک 5) نقش تغییرات فصلی و آب و هوایی در توسعه اپیدمی‌ها بقا در طول چرخه فصلی اپیدمیولوژی 1- زمان 2- ویروس و میزبان 3- تعداد منابع آلودگی 4- نوع و تعداد ناقلین 5- مسافت ارزیابی خطر و پیش‌بینی ارزیابی احتمال خطر پیش بینی نتیجه گیری
عوامل بیولوژیکی
1)خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها
2)انتشار
3) منابع آلودگی
3-3 علفهای هرز و سایر میزبانهای واسط
عملیات باغبانی و کشاورزی
1- عملیاتی که دارای اثرات موضعی است
1-9 نهالستان‌ها به عنوان منابع آلودگی
2- عملیاتی که دارای اثراتی در مقیاس بزرگ می‌باشند
2-5 اثر کشت تک محصولی یا تناوب کوتاه مدت بر ویروسها
2-3 کشت در مناطق دست نخورده
2-5 اثر کشت تک محصولی یا تناوب کوتاه مدت بر ویروسها
5) نقش تغییرات فصلی و آب و هوایی در توسعه اپیدمی‌ها
ارزیابی خطر و پیش‌بینی
پیش بینی / نتیجه گیری

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها
مقدمه نمودارها اکولوژی ویروس‌ها عوامل بیولوژیکی 1)خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها 1-1 پایداری فیزیکی و غلظت نهایی ویروسها 1-2 میزان حرکت و انتشار در گیاهان میزبان 1-3 شدت بیماری 1-4 تغییرپذیری و انتخاب نژاد 1-5 دامنه میزبانی 2)انتشار 2-1 ناقلین هوازاد 2-2 ویروسهای خاکزاد 2-3 انتقال با بذر و گرده 2-4 انتقال بوسیله مهره داران 2-5 انتشاردر مسافتهای دور 3) منابع آلودگی 3-1 گیاهان زراعی 3-2 گیاهان وحشی 3-3 علفهای هرز و سایر میزبانهای واسط 3-3-1 علفهای هرز درون محصول 3-3-2 منابع مجاور محصول 3-3-3 منابع دور 3-4 منابع دیگرآلودگی عملیات باغبانی و کشاورزی 1- عملیاتی که دارای اثرات موضعی است 1-1 تاریخ کشت 1-2 تناوب زراعی 1-3 عملیات تهیه زمین و کا شت 1-4 اندازه مزرعه 1-5 اندازه گیاهان و تراکم کشت 1-6 همگن بودن گیاه زراعی 1-7 تأثیر گلخانه‌ها 1-8 عملیات گرده افشانی 1-9 نهالستان‌ها به عنوان منابع آلودگی 2- عملیاتی که دارای اثراتی در مقیاس بزرگ می‌باشند 2-1 ا
2-2 روش‌های پیوند زدن 2-3 کشت در مناطق دست نخورده 2-4 جا به جایی محصولات گیاهی به کشور‌های دور 2-5 اثر کشت تک محصولی یا تناوب کوتاه مدت بر ویروسها نتیجه عوامل فیزیکی 1) بارندگی 2) باد 3) دمای هوا 4) خاک 5) نقش تغییرات فصلی و آب و هوایی در توسعه اپیدمی‌ها بقا در طول چرخه فصلی اپیدمیولوژی 1- زمان 2- ویروس و میزبان 3- تعداد منابع آلودگی 4- نوع و تعداد ناقلین 5- مسافت ارزیابی خطر و پیش‌بینی ارزیابی احتمال خطر پیش بینی نتیجه گیری
عوامل بیولوژیکی
1)خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها
2)انتشار
3) منابع آلودگی
3-3 علفهای هرز و سایر میزبانهای واسط
عملیات باغبانی و کشاورزی
1- عملیاتی که دارای اثرات موضعی است
1-9 نهالستان‌ها به عنوان منابع آلودگی
2- عملیاتی که دارای اثراتی در مقیاس بزرگ می‌باشند
2-5 اثر کشت تک محصولی یا تناوب کوتاه مدت بر ویروسها
2-3 کشت در مناطق دست نخورده
2-5 اثر کشت تک محصولی یا تناوب کوتاه مدت بر ویروسها
5) نقش تغییرات فصلی و آب و هوایی در توسعه اپیدمی‌ها
ارزیابی خطر و پیش‌بینی
پیش بینی / نتیجه گیری

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها
مقدمه نمودارها اکولوژی ویروس‌ها عوامل بیولوژیکی 1)خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها 1-1 پایداری فیزیکی و غلظت نهایی ویروسها 1-2 میزان حرکت و انتشار در گیاهان میزبان 1-3 شدت بیماری 1-4 تغییرپذیری و انتخاب نژاد 1-5 دامنه میزبانی 2)انتشار 2-1 ناقلین هوازاد 2-2 ویروسهای خاکزاد 2-3 انتقال با بذر و گرده 2-4 انتقال بوسیله مهره داران 2-5 انتشاردر مسافتهای دور 3) منابع آلودگی 3-1 گیاهان زراعی 3-2 گیاهان وحشی 3-3 علفهای هرز و سایر میزبانهای واسط 3-3-1 علفهای هرز درون محصول 3-3-2 منابع مجاور محصول 3-3-3 منابع دور 3-4 منابع دیگرآلودگی عملیات باغبانی و کشاورزی 1- عملیاتی که دارای اثرات موضعی است 1-1 تاریخ کشت 1-2 تناوب زراعی 1-3 عملیات تهیه زمین و کا شت 1-4 اندازه مزرعه 1-5 اندازه گیاهان و تراکم کشت 1-6 همگن بودن گیاه زراعی 1-7 تأثیر گلخانه‌ها 1-8 عملیات گرده افشانی 1-9 نهالستان‌ها به عنوان منابع آلودگی 2- عملیاتی که دارای اثراتی در مقیاس بزرگ می‌باشند 2-1 ا
2-2 روش‌های پیوند زدن 2-3 کشت در مناطق دست نخورده 2-4 جا به جایی محصولات گیاهی به کشور‌های دور 2-5 اثر کشت تک محصولی یا تناوب کوتاه مدت بر ویروسها نتیجه عوامل فیزیکی 1) بارندگی 2) باد 3) دمای هوا 4) خاک 5) نقش تغییرات فصلی و آب و هوایی در توسعه اپیدمی‌ها بقا در طول چرخه فصلی اپیدمیولوژی 1- زمان 2- ویروس و میزبان 3- تعداد منابع آلودگی 4- نوع و تعداد ناقلین 5- مسافت ارزیابی خطر و پیش‌بینی ارزیابی احتمال خطر پیش بینی نتیجه گیری
عوامل بیولوژیکی
1)خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها
2)انتشار
3) منابع آلودگی
3-3 علفهای هرز و سایر میزبانهای واسط
عملیات باغبانی و کشاورزی
1- عملیاتی که دارای اثرات موضعی است
1-9 نهالستان‌ها به عنوان منابع آلودگی
2- عملیاتی که دارای اثراتی در مقیاس بزرگ می‌باشند
2-5 اثر کشت تک محصولی یا تناوب کوتاه مدت بر ویروسها
2-3 کشت در مناطق دست نخورده
2-5 اثر کشت تک محصولی یا تناوب کوتاه مدت بر ویروسها
5) نقش تغییرات فصلی و آب و هوایی در توسعه اپیدمی‌ها
ارزیابی خطر و پیش‌بینی
پیش بینی / نتیجه گیری

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها مقدمه نمودارها اکولوژی ویروس‌ها عوامل بیولوژیکی 1)خص
اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها مقدمه نمودارها اکولوژی ویروس‌ها عوامل بیولوژیکی 1)خص
اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها مقدمه نمودارها اکولوژی ویروس‌ها عوامل بیولوژیکی 1)خص
اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها مقدمه نمودارها اکولوژی ویروس‌ها عوامل بیولوژیکی 1)خص
اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها مقدمه نمودارها اکولوژی ویروس‌ها عوامل بیولوژیکی 1)خص
اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها
اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها
اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها
محصول: اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها
تاریخ به روزرسانی: 1393/8/2
وزن: 200 گرم
قیمت: 9,000 تومان
فروشنده: اطلس
تلفن فروشنده: 09178712873
گفتگوی خصوصی با فروشنده
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها
پشتیبانی: اطلس
09178712873
پشتیبانی
پشتیبانی