البرزسل
Skip Navigation Links
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری

اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری

لطفا رای دهید (0 رای)
روش دریافت: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 6,000 تومان

معرفی محصول:
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری
مقدمه بخش اول تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات کاهش در ارزش دارایی مخارج جاری و سرمایه ای زمین تاسیسات و مستحدثات زمین ساختمان ماشین آلات و تجهیزات تاسیسات در مورد اجاره ظروف ابزار آلات تحصیل دارایی بطور نقد تحصیل دارایی بطور نسیه تحصیل دارایی از طریق صدور سهام تحصیل گروهی از داراییها بطور یکجا تحصل دارایی از طریق تولید یا احداث تحصیل دارایی از طریق معاوضه بخش سوم مخارج بعد از تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات تعویض و نوسازی گسترش و الحاق مخارج جابجایی و نصب مجدد تعمیر و نگهداری تعمیرات اساسی خلاصه بخش چهارم واگذاری و کنارگذاری اموال، ماشین آلات و تجهیزات فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات کنارگذای اموال، ماشین آلات و تجهیزات عدم استفاده موقت از اموال، ماشین آلات و تجهیزات اهدای اموال، ماشین آلات و تجهیزات معاوضه اموال، ماشین آلات و تجهیزات کنار گذاشتن قهری یا اجبرای اموال، ماشین آلات
بخش پنجم نحوه انعکاس اموال، ماشین آلات و تجهیزات در صورتهای مالی بخش ششم کنترلهای داخلی در مورد اموال، ماشین آلات و تجهیزات هدف از استقرار سیستم کنترل داخلی شرکت الفبا کارت اموال
حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات
تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات
بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات
تاسیسات و مستحدثات زمین
تاسیسات در مورد اجاره
تحصیل دارایی بطور نسیه
تحصیل دارایی از طریق صدور سهام
مخارج بعد از تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات
مخارج جابجایی و نصب مجدد
واگذاری و کنارگذاری اموال، ماشین آلات و تجهیزات
کنار گذاشتن قهری یا اجبرای اموال، ماشین آلات و تجهیزات
نحوه انعکاس اموال، ماشین آلات و تجهیزات در صورتهای مالی
کنترلهای داخلی در مورد اموال، ماشین آلات و تجهیزات
هدف از استقرار سیستم کنترل داخلی
معاوضه اموال، ماشین آلات و تجهیزات

اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری
مقدمه بخش اول تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات کاهش در ارزش دارایی مخارج جاری و سرمایه ای زمین تاسیسات و مستحدثات زمین ساختمان ماشین آلات و تجهیزات تاسیسات در مورد اجاره ظروف ابزار آلات تحصیل دارایی بطور نقد تحصیل دارایی بطور نسیه تحصیل دارایی از طریق صدور سهام تحصیل گروهی از داراییها بطور یکجا تحصل دارایی از طریق تولید یا احداث تحصیل دارایی از طریق معاوضه بخش سوم مخارج بعد از تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات تعویض و نوسازی گسترش و الحاق مخارج جابجایی و نصب مجدد تعمیر و نگهداری تعمیرات اساسی خلاصه بخش چهارم واگذاری و کنارگذاری اموال، ماشین آلات و تجهیزات فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات کنارگذای اموال، ماشین آلات و تجهیزات عدم استفاده موقت از اموال، ماشین آلات و تجهیزات اهدای اموال، ماشین آلات و تجهیزات معاوضه اموال، ماشین آلات و تجهیزات کنار گذاشتن قهری یا اجبرای اموال، ماشین آلات
بخش پنجم نحوه انعکاس اموال، ماشین آلات و تجهیزات در صورتهای مالی بخش ششم کنترلهای داخلی در مورد اموال، ماشین آلات و تجهیزات هدف از استقرار سیستم کنترل داخلی شرکت الفبا کارت اموال
حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات
تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات
بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات
تاسیسات و مستحدثات زمین
تاسیسات در مورد اجاره
تحصیل دارایی بطور نسیه
تحصیل دارایی از طریق صدور سهام
مخارج بعد از تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات
مخارج جابجایی و نصب مجدد
واگذاری و کنارگذاری اموال، ماشین آلات و تجهیزات
کنار گذاشتن قهری یا اجبرای اموال، ماشین آلات و تجهیزات
نحوه انعکاس اموال، ماشین آلات و تجهیزات در صورتهای مالی
کنترلهای داخلی در مورد اموال، ماشین آلات و تجهیزات
هدف از استقرار سیستم کنترل داخلی
معاوضه اموال، ماشین آلات و تجهیزات

اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری
مقدمه بخش اول تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات کاهش در ارزش دارایی مخارج جاری و سرمایه ای زمین تاسیسات و مستحدثات زمین ساختمان ماشین آلات و تجهیزات تاسیسات در مورد اجاره ظروف ابزار آلات تحصیل دارایی بطور نقد تحصیل دارایی بطور نسیه تحصیل دارایی از طریق صدور سهام تحصیل گروهی از داراییها بطور یکجا تحصل دارایی از طریق تولید یا احداث تحصیل دارایی از طریق معاوضه بخش سوم مخارج بعد از تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات تعویض و نوسازی گسترش و الحاق مخارج جابجایی و نصب مجدد تعمیر و نگهداری تعمیرات اساسی خلاصه بخش چهارم واگذاری و کنارگذاری اموال، ماشین آلات و تجهیزات فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات کنارگذای اموال، ماشین آلات و تجهیزات عدم استفاده موقت از اموال، ماشین آلات و تجهیزات اهدای اموال، ماشین آلات و تجهیزات معاوضه اموال، ماشین آلات و تجهیزات کنار گذاشتن قهری یا اجبرای اموال، ماشین آلات
بخش پنجم نحوه انعکاس اموال، ماشین آلات و تجهیزات در صورتهای مالی بخش ششم کنترلهای داخلی در مورد اموال، ماشین آلات و تجهیزات هدف از استقرار سیستم کنترل داخلی شرکت الفبا کارت اموال
حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات
تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات
بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات
تاسیسات و مستحدثات زمین
تاسیسات در مورد اجاره
تحصیل دارایی بطور نسیه
تحصیل دارایی از طریق صدور سهام
مخارج بعد از تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات
مخارج جابجایی و نصب مجدد
واگذاری و کنارگذاری اموال، ماشین آلات و تجهیزات
کنار گذاشتن قهری یا اجبرای اموال، ماشین آلات و تجهیزات
نحوه انعکاس اموال، ماشین آلات و تجهیزات در صورتهای مالی
کنترلهای داخلی در مورد اموال، ماشین آلات و تجهیزات
هدف از استقرار سیستم کنترل داخلی
معاوضه اموال، ماشین آلات و تجهیزات

اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری مقدمه بخش اول تعیین بهای
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری مقدمه بخش اول تعیین بهای
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری مقدمه بخش اول تعیین بهای
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری مقدمه بخش اول تعیین بهای
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری مقدمه بخش اول تعیین بهای
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری
محصول: اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری
تاریخ به روزرسانی: 1393/8/2
وزن: 200 گرم
قیمت: 6,000 تومان
فروشنده: اطلس
تلفن فروشنده: 09178712873
گفتگوی خصوصی با فروشنده
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری
پشتیبانی: اطلس
09178712873
پشتیبانی
پشتیبانی