البرزسل
Skip Navigation Links
بهینه سازی روند خط تولید،عیب یابی،نظارت بر تولید،ثبت آمار و نظام دهی

بهینه سازی روند خط تولید،عیب یابی،نظارت بر تولید،ثبت آمار و نظام دهی

لطفا رای دهید (0 رای)
روش دریافت: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 5,000 تومان

معرفی محصول:
بهینه سازی روند خط تولید ،عیب یابی،نظارت اصولی بر تولید ،ثبت آمارها و نظام دهی انبار
اهداف کلی انجام پروژه :
مشخصات بانکهای طراحی شده :
شرکت تولید کننده تابلوهای LED
توضیح در مورد کاربرد فرمهای طراحی شده :
آشنایی با شرکت:
وظایف کارپرداز:
برگ نظارت تولید (مقاطع کاران )
نام مقاطع کار:
کد مقاطع کار:
تاریخ تحویل قطعات به مقاطع کار:
حداکثر مهلت تکمیل کار تا تاریخ :
نوع محصول تولید شده:
تاریخ دریافت محصولات از مقاطع کار توسط کارپرداز:
تاریخ تحویل محصول بازخوردی به مقاطع کار:
حداکثر مهلت بازسازی:
p_payam.db:
tablo.db:
mahsool.db:
mahsool_bank.db:
mahsoolhlp.db:
part_info.db:
kham.db:
alarm_part.db:
alarm_product.db:
مشخصات کلی برنامه :
1- فرم دریافت رمز ورودی:
2- منوی اصلی برنامه :
3- منوی اخطار :
4- منوی اضافه کردن کاربر جدید :
5- منوی حذف کاربر قدیمی :
6- تغییر رمز عبور :
7- سربرگ انبار :
8- انبار / ورود کالا / محصولات میانی:
9- انبار / ورود کالا / تابلو:
10- انبار / خروج کالا / قطعات اصلی :
11- انبار / خروج کالا / محصولات میانی :
12- انبار / خروج کالا / تابلو :
13- انبار / ورود از کارگاه / محصولات میانی :
14- انبار / ورود از کارگاه / تابلو :
15- انبار / اصلاح لیست انبار / لیست قطعات اصلی :
الف) حذف از لیست:
ب) افزودن به لیست :
ج)اصلاح لیست :
16- انبار / اصلاح لیست انبار / لیست محصولات میانی :
الف) افزودن به لیست :
ب) اصلاح اطلاعات محصول :
17- جستجو / قطعات اصلی :
18- جستجو / محصولات میانی :
الف) بر اساس شماره سریال :
ب) براساس نوع محصول :
19- جستجو / تابلو :
الف) جستجو بر اساس شماره سریال :
ب) جستجو بر اساس مشخصات تابلو :
20- پرسنل / پرسنل جدید:
21- پرسنل / گزارش پرسنل :
22- گزارش / کل موجودی انبار :
23- گزارش / تابلوها / موجود در انبار :
24- گزارش / تابلو / خارج شده از انبار :
25- گزارش / محصولات میانی / انواع محصولات :
26- گزارش / محصولات میانی / جزئیات محصولات :
27-گزارش / قطعات
28- گزارش / کمبودهای انبار / کمبود قطعات :
29- گزارش / کمبودهای انبار / کمبود محصولات میانی :
30- راهنما / درباره.... :
پرسشنامه تحقیق و ایراد یابی
تشکر و قدردانی

بهینه سازی روند خط تولید ،عیب یابی،نظارت اصولی بر تولید ،ثبت آمارها و نظام دهی انبار
اهداف کلی انجام پروژه :
مشخصات بانکهای طراحی شده :
شرکت تولید کننده تابلوهای LED
توضیح در مورد کاربرد فرمهای طراحی شده :
آشنایی با شرکت:
وظایف کارپرداز:
برگ نظارت تولید (مقاطع کاران )
نام مقاطع کار:
کد مقاطع کار:
تاریخ تحویل قطعات به مقاطع کار:
حداکثر مهلت تکمیل کار تا تاریخ :
نوع محصول تولید شده:
تاریخ دریافت محصولات از مقاطع کار توسط کارپرداز:
تاریخ تحویل محصول بازخوردی به مقاطع کار:
حداکثر مهلت بازسازی:
p_payam.db:
tablo.db:
mahsool.db:
mahsool_bank.db:
mahsoolhlp.db:
part_info.db:
kham.db:
alarm_part.db:
alarm_product.db:
مشخصات کلی برنامه :
1- فرم دریافت رمز ورودی:
2- منوی اصلی برنامه :
3- منوی اخطار :
4- منوی اضافه کردن کاربر جدید :
5- منوی حذف کاربر قدیمی :
6- تغییر رمز عبور :
7- سربرگ انبار :
8- انبار / ورود کالا / محصولات میانی:
9- انبار / ورود کالا / تابلو:
10- انبار / خروج کالا / قطعات اصلی :
11- انبار / خروج کالا / محصولات میانی :
12- انبار / خروج کالا / تابلو :
13- انبار / ورود از کارگاه / محصولات میانی :
14- انبار / ورود از کارگاه / تابلو :
15- انبار / اصلاح لیست انبار / لیست قطعات اصلی :
الف) حذف از لیست:
ب) افزودن به لیست :
ج)اصلاح لیست :
16- انبار / اصلاح لیست انبار / لیست محصولات میانی :
الف) افزودن به لیست :
ب) اصلاح اطلاعات محصول :
17- جستجو / قطعات اصلی :
18- جستجو / محصولات میانی :
الف) بر اساس شماره سریال :
ب) براساس نوع محصول :
19- جستجو / تابلو :
الف) جستجو بر اساس شماره سریال :
ب) جستجو بر اساس مشخصات تابلو :
20- پرسنل / پرسنل جدید:
21- پرسنل / گزارش پرسنل :
22- گزارش / کل موجودی انبار :
23- گزارش / تابلوها / موجود در انبار :
24- گزارش / تابلو / خارج شده از انبار :
25- گزارش / محصولات میانی / انواع محصولات :
26- گزارش / محصولات میانی / جزئیات محصولات :
27-گزارش / قطعات
28- گزارش / کمبودهای انبار / کمبود قطعات :
29- گزارش / کمبودهای انبار / کمبود محصولات میانی :
30- راهنما / درباره.... :
پرسشنامه تحقیق و ایراد یابی
تشکر و قدردانی

بهینه سازی روند خط تولید ،عیب یابی،نظارت اصولی بر تولید ،ثبت آمارها و نظام دهی انبار
اهداف کلی انجام پروژه :
مشخصات بانکهای طراحی شده :
شرکت تولید کننده تابلوهای LED
توضیح در مورد کاربرد فرمهای طراحی شده :
آشنایی با شرکت:
وظایف کارپرداز:
برگ نظارت تولید (مقاطع کاران )
نام مقاطع کار:
کد مقاطع کار:
تاریخ تحویل قطعات به مقاطع کار:
حداکثر مهلت تکمیل کار تا تاریخ :
نوع محصول تولید شده:
تاریخ دریافت محصولات از مقاطع کار توسط کارپرداز:
تاریخ تحویل محصول بازخوردی به مقاطع کار:
حداکثر مهلت بازسازی:
p_payam.db:
tablo.db:
mahsool.db:
mahsool_bank.db:
mahsoolhlp.db:
part_info.db:
kham.db:
alarm_part.db:
alarm_product.db:
مشخصات کلی برنامه :
1- فرم دریافت رمز ورودی:
2- منوی اصلی برنامه :
3- منوی اخطار :
4- منوی اضافه کردن کاربر جدید :
5- منوی حذف کاربر قدیمی :
6- تغییر رمز عبور :
7- سربرگ انبار :
8- انبار / ورود کالا / محصولات میانی:
9- انبار / ورود کالا / تابلو:
10- انبار / خروج کالا / قطعات اصلی :
11- انبار / خروج کالا / محصولات میانی :
12- انبار / خروج کالا / تابلو :
13- انبار / ورود از کارگاه / محصولات میانی :
14- انبار / ورود از کارگاه / تابلو :
15- انبار / اصلاح لیست انبار / لیست قطعات اصلی :
الف) حذف از لیست:
ب) افزودن به لیست :
ج)اصلاح لیست :
16- انبار / اصلاح لیست انبار / لیست محصولات میانی :
الف) افزودن به لیست :
ب) اصلاح اطلاعات محصول :
17- جستجو / قطعات اصلی :
18- جستجو / محصولات میانی :
الف) بر اساس شماره سریال :
ب) براساس نوع محصول :
19- جستجو / تابلو :
الف) جستجو بر اساس شماره سریال :
ب) جستجو بر اساس مشخصات تابلو :
20- پرسنل / پرسنل جدید:
21- پرسنل / گزارش پرسنل :
22- گزارش / کل موجودی انبار :
23- گزارش / تابلوها / موجود در انبار :
24- گزارش / تابلو / خارج شده از انبار :
25- گزارش / محصولات میانی / انواع محصولات :
26- گزارش / محصولات میانی / جزئیات محصولات :
27-گزارش / قطعات
28- گزارش / کمبودهای انبار / کمبود قطعات :
29- گزارش / کمبودهای انبار / کمبود محصولات میانی :
30- راهنما / درباره.... :
پرسشنامه تحقیق و ایراد یابی
تشکر و قدردانی

بهینه سازی روند خط تولید ،عیب یابی،نظارت اصولی بر تولید ،ثبت آمارها و نظام دهی
بهینه سازی روند خط تولید ،عیب یابی،نظارت اصولی بر تولید ،ثبت آمارها و نظام دهی
بهینه سازی روند خط تولید ،عیب یابی،نظارت اصولی بر تولید ،ثبت آمارها و نظام دهی
بهینه سازی روند خط تولید ،عیب یابی،نظارت اصولی بر تولید ،ثبت آمارها و نظام دهی
بهینه سازی روند خط تولید ،عیب یابی،نظارت اصولی بر تولید ،ثبت آمارها و نظام دهی
بهینه سازی روند خط تولید ،عیب یابی،نظارت اصولی بر تولید ،ثبت آمارها و نظام دهی
بهینه سازی روند خط تولید،عیب یابی،نظارت بر تولید،ثبت آمار و نظام دهی
بهینه سازی روند خط تولید،عیب یابی،نظارت بر تولید،ثبت آمار و نظام دهی
بهینه سازی روند خط تولید،عیب یابی،نظارت بر تولید،ثبت آمار و نظام دهی
محصول: بهینه سازی روند خط تولید،عیب یابی،نظارت بر تولید،ثبت آمار و نظام دهی
تاریخ به روزرسانی: 1393/8/2
وزن: 200 گرم
قیمت: 5,000 تومان
فروشنده: اطلس
تلفن فروشنده: 09178712873
گفتگوی خصوصی با فروشنده
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره بهینه سازی روند خط تولید،عیب یابی،نظارت بر تولید،ثبت آمار و نظام دهی نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: بهینه سازی روند خط تولید،عیب یابی،نظارت بر تولید،ثبت آمار و نظام دهی
پشتیبانی: اطلس
09178712873
پشتیبانی
پشتیبانی