البرزسل
Skip Navigation Links
بررسی تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن

بررسی تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن

لطفا رای دهید (0 رای)
روش دریافت: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 7,000 تومان

معرفی محصول:
بررسی تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن
1-1 پیشگفتار 1-2 کلیات 1-2-1 حساسیت کانتراست چیست ؟ 1-2-2 حساسیت کانتراست 1-2-3 کانتراست چیست ؟ 1-2-4 چه میزان روشنایی باید مورد استفاده قرار گیرد ؟ 1-2-5 اندازه گیری حدت بینایی 1-2-6 منحنی عمل حساسیت کانتراست 1-2-7 عوامل موثر بر منحنی عمل حساسیت کانتراست 1-2-7-1 شکل و ماهیت موج 1-2-7-2 میزان روشنایی 1-2-7-3 طول بار 1-2-7-4 اندازه مردمک 1-2-7-5 سن 1-2-7-6 مدت ارائه 1-2-7-7 تاثیر بیماریها و اختلالات 1-2-7-7-1 تاثیر کاتاراکت بر حساسیت کانتراست 1-2-7-7-2 تاثیر گلوکوم بر حساسیت کانتراست 1-2-7-7-3 تاثیر بیماریهای رتین بر حساسیت کانتراست 1-2-7-7-4 تاثیر داروها 1-2-7-7-5 نقایص اپتیکی 1-2-8 تغییرات وابسته به سن در حساسیت کانتراست 1-2-9 روش های ارائه کانتراست 1-2-9-1 چارتهای چاپی 1) چارت آردن گریتینگ 2) چارت کانتراست Vistech vision C.test sys 3 )چارت کانتراست ریگان 4 )چارت حساسیت کانتراست کم کمبریج
5 )چارت کانتراست پلی رابسون فصل دوم: مروری بر مطالعات گذشته 2-1 بررسی متون فصل سوم:روش کار 3-1 روش کار 3-1-1 جمعیت مورد مطالعه 3-1-2 روش جمع آوری اطلاعات 3-1-3 زمان اجرای مراحل تحقیق 3-1-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 3-1-5 اهداف 3-1-6 فرضیات فصل چهارم : نتایج 4-1 معرفی متغیرها 4-1-1 جنس 4-1-2 سن 4-1-3 حساسیت کانتراست چشم راست 4-1-4 حساسیت کانتراست چشم چپ 4-1-5 حساسیت کانتراست دوچشمی 4-1-6 عدسی اصلاح کننده عیوب انکـساری چشم راست 4-1-7 عدسی اصلاح کننده عیوب انکـساری چشم چپ 4-2 آزمون ها 4-2-1 آزمون T 4-2-1-1 آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم چپ در گروه های سنی 4-2-1-2 آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم راست در گروه های سنی
4-2-1-3 آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست دوچشمی در گروه های سنی 4-2-1-4 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم چپ در دو گروه زن ومرد 4-2-1-5 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم راست در دو گروه زن ومرد 4-2-1-6 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست دو چشمی در دو گروه زن ومرد 4-2-1-7 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم چپ با عیوب انکـساری اصلاحی 4-2-1-8 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم راست با عیوب انکـساری اصلاحی 4-2-2 آزمون همبستگی 4-2-2-1 آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن 4-2-2-2 آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن 4-2-2-3 آزمون همبستگی حساسیت دو چشمی و سن فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1 حساسیت کانتراست در گروه های سنی مختلف 5-2 رابطه حساسیت کانتراست با افزایش سن 5-3 رابطه حساسیت کانتراست و جنس 5-4 مقایسه حساسیت کانتراست تک چشمی و دو چشمی 5-5 رابطه عیوب انکـساری اصلاح شده و حساسیت کانتراست
بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی
1-2-1 حساسیت کانتراست چیست ؟
2) چارت کانتراست Vistech vision C.test sys
فصل دوم: مروری بر مطالعات گذشته
فصل سوم:روش کار
3-1-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم : نتایج
4-1-3 حساسیت کانتراست چشم راست
4-1-7 عدسی اصلاح کننده عیوب انکـساری چشم چپ
4-2-1 آزمون T
4-2-2 آزمون همبستگی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 حساسیت کانتراست در گروه های سنی مختلف
5-5 رابطه عیوب انکـساری اصلاح شده و حساسیت کانتراست
5-6 نتیجه گیری

بررسی تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن
1-1 پیشگفتار 1-2 کلیات 1-2-1 حساسیت کانتراست چیست ؟ 1-2-2 حساسیت کانتراست 1-2-3 کانتراست چیست ؟ 1-2-4 چه میزان روشنایی باید مورد استفاده قرار گیرد ؟ 1-2-5 اندازه گیری حدت بینایی 1-2-6 منحنی عمل حساسیت کانتراست 1-2-7 عوامل موثر بر منحنی عمل حساسیت کانتراست 1-2-7-1 شکل و ماهیت موج 1-2-7-2 میزان روشنایی 1-2-7-3 طول بار 1-2-7-4 اندازه مردمک 1-2-7-5 سن 1-2-7-6 مدت ارائه 1-2-7-7 تاثیر بیماریها و اختلالات 1-2-7-7-1 تاثیر کاتاراکت بر حساسیت کانتراست 1-2-7-7-2 تاثیر گلوکوم بر حساسیت کانتراست 1-2-7-7-3 تاثیر بیماریهای رتین بر حساسیت کانتراست 1-2-7-7-4 تاثیر داروها 1-2-7-7-5 نقایص اپتیکی 1-2-8 تغییرات وابسته به سن در حساسیت کانتراست 1-2-9 روش های ارائه کانتراست 1-2-9-1 چارتهای چاپی 1) چارت آردن گریتینگ 2) چارت کانتراست Vistech vision C.test sys 3 )چارت کانتراست ریگان 4 )چارت حساسیت کانتراست کم کمبریج
5 )چارت کانتراست پلی رابسون فصل دوم: مروری بر مطالعات گذشته 2-1 بررسی متون فصل سوم:روش کار 3-1 روش کار 3-1-1 جمعیت مورد مطالعه 3-1-2 روش جمع آوری اطلاعات 3-1-3 زمان اجرای مراحل تحقیق 3-1-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 3-1-5 اهداف 3-1-6 فرضیات فصل چهارم : نتایج 4-1 معرفی متغیرها 4-1-1 جنس 4-1-2 سن 4-1-3 حساسیت کانتراست چشم راست 4-1-4 حساسیت کانتراست چشم چپ 4-1-5 حساسیت کانتراست دوچشمی 4-1-6 عدسی اصلاح کننده عیوب انکـساری چشم راست 4-1-7 عدسی اصلاح کننده عیوب انکـساری چشم چپ 4-2 آزمون ها 4-2-1 آزمون T 4-2-1-1 آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم چپ در گروه های سنی 4-2-1-2 آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم راست در گروه های سنی
4-2-1-3 آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست دوچشمی در گروه های سنی 4-2-1-4 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم چپ در دو گروه زن ومرد 4-2-1-5 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم راست در دو گروه زن ومرد 4-2-1-6 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست دو چشمی در دو گروه زن ومرد 4-2-1-7 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم چپ با عیوب انکـساری اصلاحی 4-2-1-8 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم راست با عیوب انکـساری اصلاحی 4-2-2 آزمون همبستگی 4-2-2-1 آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن 4-2-2-2 آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن 4-2-2-3 آزمون همبستگی حساسیت دو چشمی و سن فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1 حساسیت کانتراست در گروه های سنی مختلف 5-2 رابطه حساسیت کانتراست با افزایش سن 5-3 رابطه حساسیت کانتراست و جنس 5-4 مقایسه حساسیت کانتراست تک چشمی و دو چشمی 5-5 رابطه عیوب انکـساری اصلاح شده و حساسیت کانتراست
بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی
1-2-1 حساسیت کانتراست چیست ؟
2) چارت کانتراست Vistech vision C.test sys
فصل دوم: مروری بر مطالعات گذشته
فصل سوم:روش کار
3-1-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم : نتایج
4-1-3 حساسیت کانتراست چشم راست
4-1-7 عدسی اصلاح کننده عیوب انکـساری چشم چپ
4-2-1 آزمون T
4-2-2 آزمون همبستگی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 حساسیت کانتراست در گروه های سنی مختلف
5-5 رابطه عیوب انکـساری اصلاح شده و حساسیت کانتراست
5-6 نتیجه گیری

بررسی تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن
1-1 پیشگفتار 1-2 کلیات 1-2-1 حساسیت کانتراست چیست ؟ 1-2-2 حساسیت کانتراست 1-2-3 کانتراست چیست ؟ 1-2-4 چه میزان روشنایی باید مورد استفاده قرار گیرد ؟ 1-2-5 اندازه گیری حدت بینایی 1-2-6 منحنی عمل حساسیت کانتراست 1-2-7 عوامل موثر بر منحنی عمل حساسیت کانتراست 1-2-7-1 شکل و ماهیت موج 1-2-7-2 میزان روشنایی 1-2-7-3 طول بار 1-2-7-4 اندازه مردمک 1-2-7-5 سن 1-2-7-6 مدت ارائه 1-2-7-7 تاثیر بیماریها و اختلالات 1-2-7-7-1 تاثیر کاتاراکت بر حساسیت کانتراست 1-2-7-7-2 تاثیر گلوکوم بر حساسیت کانتراست 1-2-7-7-3 تاثیر بیماریهای رتین بر حساسیت کانتراست 1-2-7-7-4 تاثیر داروها 1-2-7-7-5 نقایص اپتیکی 1-2-8 تغییرات وابسته به سن در حساسیت کانتراست 1-2-9 روش های ارائه کانتراست 1-2-9-1 چارتهای چاپی 1) چارت آردن گریتینگ 2) چارت کانتراست Vistech vision C.test sys 3 )چارت کانتراست ریگان 4 )چارت حساسیت کانتراست کم کمبریج
5 )چارت کانتراست پلی رابسون فصل دوم: مروری بر مطالعات گذشته 2-1 بررسی متون فصل سوم:روش کار 3-1 روش کار 3-1-1 جمعیت مورد مطالعه 3-1-2 روش جمع آوری اطلاعات 3-1-3 زمان اجرای مراحل تحقیق 3-1-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 3-1-5 اهداف 3-1-6 فرضیات فصل چهارم : نتایج 4-1 معرفی متغیرها 4-1-1 جنس 4-1-2 سن 4-1-3 حساسیت کانتراست چشم راست 4-1-4 حساسیت کانتراست چشم چپ 4-1-5 حساسیت کانتراست دوچشمی 4-1-6 عدسی اصلاح کننده عیوب انکـساری چشم راست 4-1-7 عدسی اصلاح کننده عیوب انکـساری چشم چپ 4-2 آزمون ها 4-2-1 آزمون T 4-2-1-1 آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم چپ در گروه های سنی 4-2-1-2 آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم راست در گروه های سنی
4-2-1-3 آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست دوچشمی در گروه های سنی 4-2-1-4 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم چپ در دو گروه زن ومرد 4-2-1-5 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم راست در دو گروه زن ومرد 4-2-1-6 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست دو چشمی در دو گروه زن ومرد 4-2-1-7 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم چپ با عیوب انکـساری اصلاحی 4-2-1-8 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم راست با عیوب انکـساری اصلاحی 4-2-2 آزمون همبستگی 4-2-2-1 آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن 4-2-2-2 آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن 4-2-2-3 آزمون همبستگی حساسیت دو چشمی و سن فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1 حساسیت کانتراست در گروه های سنی مختلف 5-2 رابطه حساسیت کانتراست با افزایش سن 5-3 رابطه حساسیت کانتراست و جنس 5-4 مقایسه حساسیت کانتراست تک چشمی و دو چشمی 5-5 رابطه عیوب انکـساری اصلاح شده و حساسیت کانتراست
بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی
1-2-1 حساسیت کانتراست چیست ؟
2) چارت کانتراست Vistech vision C.test sys
فصل دوم: مروری بر مطالعات گذشته
فصل سوم:روش کار
3-1-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم : نتایج
4-1-3 حساسیت کانتراست چشم راست
4-1-7 عدسی اصلاح کننده عیوب انکـساری چشم چپ
4-2-1 آزمون T
4-2-2 آزمون همبستگی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 حساسیت کانتراست در گروه های سنی مختلف
5-5 رابطه عیوب انکـساری اصلاح شده و حساسیت کانتراست
5-6 نتیجه گیری

بررسی تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن 1-1 پیشگفتار 1-2 کلیات 1-2-1 حساسیت
بررسی تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن 1-1 پیشگفتار 1-2 کلیات 1-2-1 حساسیت
بررسی تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن 1-1 پیشگفتار 1-2 کلیات 1-2-1 حساسیت
بررسی تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن 1-1 پیشگفتار 1-2 کلیات 1-2-1 حساسیت
بررسی تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن 1-1 پیشگفتار 1-2 کلیات 1-2-1 حساسیت
بررسی تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن
بررسی تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن
بررسی تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن
محصول: بررسی تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن
تاریخ به روزرسانی: 1393/8/2
وزن: 200 گرم
قیمت: 7,000 تومان
فروشنده: اطلس
تلفن فروشنده: 09178712873
گفتگوی خصوصی با فروشنده
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره بررسی تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: بررسی تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن
پشتیبانی: اطلس
09178712873
پشتیبانی
پشتیبانی