البرزسل
Skip Navigation Links
بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی)

بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی)

لطفا رای دهید (0 رای)
روش دریافت: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 13,000 تومان

معرفی محصول:
بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی)
فصل اول) طرح تحقیق بیان موضوع یا تعریف مسأله: 2 ضرورت انجام تحقیق: 4 پیشینه تحقیق: 5 فرضیات تعریف عملیات متغیرها نوع تحقیق و دلایل آن ابزار گردآوری داده ها جامعه آماری مراحل انجام تحقیق تعریف مفاهیم محدودیت ها فصل دوم) ادبیات تحقیق بخش اول آشنایی با صنعت چرم سبک تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی تکنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم مراحل ساخت چرم عوامل مؤثر بر کیفیت پوست و چرم الف- پوست ب- چرم انواع چرم و موارد استفاده از آن انواع محصولات چرمی بخش دوم مباحثی در باب صادرات و ابعاد مدیریتی آن تجارت بین الملل و کشورهای روبه توسعه جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال تعریف استراتژی نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی الف- استراتژی جایگزینی واردات ب- استراتژی توسعه صادرات انواع استراتژی های رقابتی عام رهبری در هزینه تمایز محصول تمرکز (محدودنگری) میانه روی تعریف با استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار 59 1- استراتژی بازاریابی یکـسان 59 2- استراتژی بازاریابی تفکیکی 60 3- استراتژی بازاریابی تمرکزی 61 ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار 62 تقسیم بندی بازار های بین المللی استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی آمیخته محصول اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی آمیخته تشویق و ترفیع اجزای تشویق و ترفیع توزیع فیزیکی در آمیخته بازاریابی تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی 1- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین المللی 2- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل (Deciding wether to go abroad) 84 3- تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل (Deciding Which market to enter) 86 4- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی (Diciding how to enter the market) 88 5- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل (Deciding on the markting program) 96 6- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل (Diciding on the marketing organizition) 104 فصل سوم) روش تحقیق 108 مصاحبه با مدیران واحدها: 109 جامعه آماری: 111 منابع اطلاعات: 111 فصل چهارم) جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها 112 اطلاعاتی راجع به مدیران مراکز: 113 بررسی فرضیه ها 113 فرضیه 1: 113 فرضیه 2 114 فرضیه 3: 114 فرضیه 4: 114 فرضیه 5: 115 تحلیل یافته های مصاحبه ای 115 تولید کنندگان 115 فروشندگان 116 مشتریان 116

بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی)
فصل اول) طرح تحقیق بیان موضوع یا تعریف مسأله: 2 ضرورت انجام تحقیق: 4 پیشینه تحقیق: 5 فرضیات تعریف عملیات متغیرها نوع تحقیق و دلایل آن ابزار گردآوری داده ها جامعه آماری مراحل انجام تحقیق تعریف مفاهیم محدودیت ها فصل دوم) ادبیات تحقیق بخش اول آشنایی با صنعت چرم سبک تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی تکنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم مراحل ساخت چرم عوامل مؤثر بر کیفیت پوست و چرم الف- پوست ب- چرم انواع چرم و موارد استفاده از آن انواع محصولات چرمی بخش دوم مباحثی در باب صادرات و ابعاد مدیریتی آن تجارت بین الملل و کشورهای روبه توسعه جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال تعریف استراتژی نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی الف- استراتژی جایگزینی واردات ب- استراتژی توسعه صادرات انواع استراتژی های رقابتی عام رهبری در هزینه تمایز محصول تمرکز (محدودنگری) میانه روی تعریف با استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار 59 1- استراتژی بازاریابی یکـسان 59 2- استراتژی بازاریابی تفکیکی 60 3- استراتژی بازاریابی تمرکزی 61 ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار 62 تقسیم بندی بازار های بین المللی استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی آمیخته محصول اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی آمیخته تشویق و ترفیع اجزای تشویق و ترفیع توزیع فیزیکی در آمیخته بازاریابی تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی 1- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین المللی 2- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل (Deciding wether to go abroad) 84 3- تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل (Deciding Which market to enter) 86 4- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی (Diciding how to enter the market) 88 5- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل (Deciding on the markting program) 96 6- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل (Diciding on the marketing organizition) 104 فصل سوم) روش تحقیق 108 مصاحبه با مدیران واحدها: 109 جامعه آماری: 111 منابع اطلاعات: 111 فصل چهارم) جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها 112 اطلاعاتی راجع به مدیران مراکز: 113 بررسی فرضیه ها 113 فرضیه 1: 113 فرضیه 2 114 فرضیه 3: 114 فرضیه 4: 114 فرضیه 5: 115 تحلیل یافته های مصاحبه ای 115 تولید کنندگان 115 فروشندگان 116 مشتریان 116

بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی)
فصل اول) طرح تحقیق بیان موضوع یا تعریف مسأله: 2 ضرورت انجام تحقیق: 4 پیشینه تحقیق: 5 فرضیات تعریف عملیات متغیرها نوع تحقیق و دلایل آن ابزار گردآوری داده ها جامعه آماری مراحل انجام تحقیق تعریف مفاهیم محدودیت ها فصل دوم) ادبیات تحقیق بخش اول آشنایی با صنعت چرم سبک تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی تکنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم مراحل ساخت چرم عوامل مؤثر بر کیفیت پوست و چرم الف- پوست ب- چرم انواع چرم و موارد استفاده از آن انواع محصولات چرمی بخش دوم مباحثی در باب صادرات و ابعاد مدیریتی آن تجارت بین الملل و کشورهای روبه توسعه جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال تعریف استراتژی نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی الف- استراتژی جایگزینی واردات ب- استراتژی توسعه صادرات انواع استراتژی های رقابتی عام رهبری در هزینه تمایز محصول تمرکز (محدودنگری) میانه روی تعریف با استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار 59 1- استراتژی بازاریابی یکـسان 59 2- استراتژی بازاریابی تفکیکی 60 3- استراتژی بازاریابی تمرکزی 61 ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار 62 تقسیم بندی بازار های بین المللی استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی آمیخته محصول اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی آمیخته تشویق و ترفیع اجزای تشویق و ترفیع توزیع فیزیکی در آمیخته بازاریابی تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی 1- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین المللی 2- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل (Deciding wether to go abroad) 84 3- تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل (Deciding Which market to enter) 86 4- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی (Diciding how to enter the market) 88 5- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل (Deciding on the markting program) 96 6- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل (Diciding on the marketing organizition) 104 فصل سوم) روش تحقیق 108 مصاحبه با مدیران واحدها: 109 جامعه آماری: 111 منابع اطلاعات: 111 فصل چهارم) جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها 112 اطلاعاتی راجع به مدیران مراکز: 113 بررسی فرضیه ها 113 فرضیه 1: 113 فرضیه 2 114 فرضیه 3: 114 فرضیه 4: 114 فرضیه 5: 115 تحلیل یافته های مصاحبه ای 115 تولید کنندگان 115 فروشندگان 116 مشتریان 116

بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی) فصل اول) طرح تحقیق بیان موضوع
بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی) فصل اول) طرح تحقیق بیان موضوع
بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی) فصل اول) طرح تحقیق بیان موضوع
بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی) فصل اول) طرح تحقیق بیان موضوع
بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی) فصل اول) طرح تحقیق بیان موضوع
بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی)
بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی)
بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی)
محصول: بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی)
تاریخ به روزرسانی: 1393/8/2
وزن: 200 گرم
قیمت: 13,000 تومان
فروشنده: اطلس
تلفن فروشنده: 09178712873
گفتگوی خصوصی با فروشنده
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی) نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی)
پشتیبانی: اطلس
09178712873
پشتیبانی
پشتیبانی